Fractieprogramma 2018-2022

Beknopt programma 2018 - 2022

Samen waardevol

Vanuit liefde voor God en onze medemens wil de ChristenUnie-SGP het goede zoeken en doen voor onze veelkleurige samenleving. Want iedereen is van waarde.

 • Betrokken
  We hebben oog voor alle inwoners en zijn in het bijzonder bewogen met mensen die het alleen niet redden.
 • Verbindend
  We willen toegankelijk zijn voor iedere inwoner en bruggen bouwen in de samenleving en de politiek.
 • Betrouwbaar
  We willen eerlijk handelen en de belangen van de hele samenleving zorgvuldig afwegen.

 

Mensen zijn van waarde

Waardevol ouder worden

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Het is belangrijk dat zij actief betrokken worden bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.

We maken ons sterk voor:

 • Woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Nijkerkerveen
 • Meer ruimte voor sport en bewegen voor ouderen
 • Meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

 

Waardevolle mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Iedereen die (vrijwillige) zorg biedt in onze gemeente verdient maximale ondersteuning.

We maken ons sterk voor:

 • Samenhang in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Dagbesteding en respijtzorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen
 • Het keukentafelgesprek mét mantelzorgers

 

Waardevol opgroeien

Ieder kind en elke jongere is van waarde. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien tot volwaardige burgers.

We maken ons sterk voor:

 • Geen wachtlijsten bij complexe problemen van kinderen en jongeren
 • Ondersteuning van kinderen in gezinnen met relatieproblemen
 • Een betere vindbaarheid van gebiedsteams voor jongeren

 

De omgeving is van waarde

De waarde van energie

De aarde als schepping van God heeft toekomstwaarde. We willen we er zuinig op zijn, haar toekomstbestendig maken en energieneutraal werken.

Wij maken ons sterk voor…..

 • meer elektrische voertuigen bij gemeente, bedrijfsleven en inwoners
 • circulair bouwen: ten minste 2% hergebruik van materialen bij nieuwbouw
 • een gemeentelijk energietransitieplan

 

De waarde van wonen

Voor het woongeluk is de buurt rond de woning heel belangrijk. Contact met elkaar, goede voorzieningen en een goed verzorgde omgeving horen daar bij.

Wij maken ons sterk voor…..

 • behoud van de kwaliteit van het landschap. Waardevolle groengebieden laten we niet vol bouwen!
 • een centrale ontmoetingsplaats en hoogwaardig winkelcentrum in iedere woonkern
 • een verbetering van het wijkbeheer, samen met de bewoners

 

De waarde van bereikbaarheid

Om onze omgeving aantrekkelijk te houden is een goede en veilige bereikbaarheid van grote waarde.

Wij maken ons sterk voor:

 • goede ontsluiting van nieuwe woongebieden (Luxool, Spaanse Leger, Nijkerkerveen)
 • de ontwikkeling en uitbreiding  van een regionaal (snel-)fietsnetwerk
 • een goed bereikbare binnenstad, ook voor de fiets! 

Compleet Verkiezingsprogramma - SAMEN WAARDEVOL

De ChristenUnie-SGP is een combinatie van christelijke politieke partijen die in de eerste plaats betrokken is op de samenleving van Nijkerk. Zij staat daar midden in, heeft oog voor álle inwoners en is bewogen met mensen die het alleen niet redden. In ons optreden zijn wij verbindend, constructief en transparant. We zijn toegankelijk voor iedere inwoner, investeren in relaties en zoeken op een open en eerlijke manier samenwerking, in de samenleving en in de politiek. Wij willen bruggen bouwen.

Naar onze overtuiging is de Bijbelse kernboodschap van betekenis en belang voor héél Nijkerk. Wanneer de overheid bereid is haar handelen te toetsen aan Gods geboden, is dat goed voor de samenleving.  Bij dit alles hebben we respect voor andere overtuigingen. Wij handelen vanuit christelijke waarden en normen, gekenmerkt door liefde voor God en onze medemens.

Wij staan voor een goed bestuur, consistent en eerlijk. Het betekent dat wij oog hebben voor de belangen van heel de samenleving en altijd een eerlijke afweging proberen te maken.

In ons politieke werk ligt het startpunt niet bij onszelf of anderen, maar bij het gezag van Jezus Christus. De overheid is, naar onze overtuiging, door God ingesteld. Daarom hecht de ChristenUnie-SGP er waarde aan de vergaderingen van de gemeenteraad te openen met een ambtsgebed.

In het voorgaande hebben we de kaders aangegeven voor ons politieke handelen. Daar zullen we ook altijd op aanspreekbaar zijn.

 

 

Hoofdstuk 1 Sociaal domein

 

1.1          Algemeen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De ChristenUnie-SGP wil zich in Nijkerk[1] inzetten voor een samenleving waaraan iedereen meedoet. In onze ogen doet iedereen ertoe. Zelfredzaamheid en zorgzaamheid gaan hand in hand. Wij verwachten dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met mensen die een handicap hebben of een langdurige zorgbehoefte.

 

Uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP is dat elk mens waardevol is. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Mensen moeten tot ontplooiing kunnen komen en zorg of zelfs bescherming ontvangen, als dat nodig is. Bij zorg staan de cliënt en zijn vraag centraal, waarbij hij zo veel mogelijk zelf de regie heeft. Keuzevrijheid is daarbij belangrijk.  Maatwerk is geboden. Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding.

 

Bij het vaststellen of zorg nodig of wenselijk is en het verlenen van eerstelijnszorg spelen de gebiedsteams een centrale rol. In de komende periode moet echter goed gekeken worden naar de taken van de gebiedsteams. Wat zijn de grenzen daarvan? Daarbij moet er ruim aandacht zijn voor de samenwerking met andere partijen en organisaties, waaronder vrijwilligersorganisaties en kerken.

 

De positie van de individuele burger met een verzoek tot ondersteuning moet versterkt worden. Er moet voldoende aandacht komen voor de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van een keukentafelgesprek. Daarbij dienen ook de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget aan de orde komen.

Bewonersinitiatieven in het sociaal domein moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Het ‘right to challenge’, het recht van inwoners om zelf initiatieven te ontwikkelen, moet een grotere bekendheid krijgen.  Kernwoorden daarbij: ruimte en vertrouwen.

Een goede monitoring van het sociaal domein is belangrijk. Deze moet in de komende periode verder inhoud krijgen. Daarbij kan ook gekeken worden naar specifieke doelgroepen.

De Sociaaldomeinraad vervult een belangrijke rol als adviesorgaan voor het sociaal domein en behoort zo goed mogelijk in staat te worden gesteld haar taken uit te voeren.

 

1.2          Inclusieve samenleving

Iedereen kan en mag meedoen aan de samenleving. Maar of dat lukt, is afhankelijk van het vermogen om mee te kunnen doen, de participatiedraagkracht. De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda.

De gemeente dient ervoor te zorgen dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn. Ze moeten ook zo aangegeven zijn, dat ze zijn te vinden voor alle inwoners. Een goede toegankelijkheid geldt voor openbare ruimtes in het algemeen. Evenementen, die van de gemeente in de eerste plaats, moeten bezocht kunnen worden door bezoekers met een beperking. Mensen zonder digitale vaardigheden moeten een beroep kunnen blijven doen op algemene diensten.

 

1.3          Jeugd en gezin

Het is hoog tijd meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van sterke en liefdevolle gezinnen.  Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien zodat zij zich kunnen ontplooien tot volwaardige burgers. Zij zijn het beste af als hun ouders het samen goed hebben. De ChristenUnie-SGP vindt dat ouders ondersteuning verdienen door ouderschapscursussen aan te bieden.
Voor kinderen is een echtscheiding meestal bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig zodat kinderen, die zich in een kwetsbare positie bevinden, bescherming krijgen. Wij zijn voorstanders van extra inzet op initiatieven waarbij ouders andere ouders ondersteunen.

 

Om snel hulp te kunnen aanbieden, is het belangrijk de zorg dicht bij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Voor het versterken van preventie en een vroegtijdige signalering van problemen moet de gemeente zo veel mogelijk samenwerken met professionals in het onderwijs en de vroeg- en voorschoolse voorzieningen. De toegankelijkheid en vindbaarheid van de gebiedsteams is een aandachtspunt wat betreft het aanbod van jeugdzorg.

Het is de taak van de gemeente ervoor te zorgen, vindt de ChristenUnie-SGP, dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen van kinderen en jongeren behandelen. Zij moet stimuleren dat cliënten zelf hun (familiegroeps)plan opstellen.

De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen sociale omgeving. De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning wanneer jongeren die gebruik maken van de jeugdzorg de leeftijd van 18 jaar bereiken.

 

1.4          Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn binnen onze samenleving van onschatbare waarde. De gemeente wil beide groepen maximaal voorzien van mogelijkheden om hun (zorg)taak uit te voeren. Dat is van toepassing op het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering en het geven van mantelzorg naast een baan. Het geldt ook voor vluchtelingen die vrijwilligerswerk willen doen.

De gemeente moet op dit gebied visie en beleid ontwikkelen. Zo nodig kan scholing van vrijwilligers gefaciliteerd worden. Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen.

Dagbesteding en respijtzorg, ook wel vervangende zorg geheten, zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De gemeente dient mensen die mantelzorg bieden of gaan bieden actief op de mogelijkheden van ondersteuning te wijzen. Betrek mantelzorgers bij het keukentafelgesprek met cliënten en stimuleer dat mantelzorgers zelf een apart keukentafelgesprek krijgen.

 

1.5          Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Wij willen senioren actief betrekken bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid. Daarbij denkt de ChristenUnie-SGP aan de bouw van seniorenwoningen en andere woonvormen, de inrichting van extramurale zorg (zorg buiten instellingen), veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen en dagbesteding. Senioren behoren een structurele plaats te hebben in advies- en overlegorganen. Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is een belangrijk principe. Het liefst comfortabel, met behulp van zogeheten domotica, technische apparatuur die het thuiswonen vergemakkelijkt, en met bereikbare voorzieningen.

Het is gewenst dat sport en bewegen voor ouderen een speerpunt van het gemeentelijke sportbeleid wordt.

De ChristenUnie-SGP wil dat senioren ouder dan 75 jaar standaard een bezoek krijgen om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid en gebrek aan zingeving, tijdig op het spoor te komen. De gemeente moet Initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld samen eten, stimuleren. Nijkerk moet ‘dementievriendelijk’ worden, zodat mensen met deze ziekte kunnen blijven meedoen in onze samenleving.

 

1.6          Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In 2020 wordt de gemeente zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Er moet aandacht zijn voor alle inwonersgroepen die daarmee te maken hebben. De gemeente moet anticiperen op de vraag naar diverse vormen van beschermd wonen.

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Opvang en ondersteuning moeten in samenwerking met gebiedsteams, GGZ en politie vorm krijgen.

 

1.7          Vluchtelingen

Voor de ChristenUnie-SGP zijn gastvrijheid en integratie twee kernwoorden. Dat laatste begint met het leren van de taal. Maatjesprojecten kunnen daarbij een goede rol spelen. Het taalaanbod, formeel en informeel, moet voldoende divers zijn en van een goed niveau. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan (vrijwilligers)werk en meedraaien in verenigingen. Tegelijk is  van belang dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.
Bij inburgering en het verwerven van een plek in de maatschappij moet de nadruk liggen op de meest duurzame weg naar werk, niet op de kortste weg naar werk. Als een Nederlands diploma in het middelbaar of hoger onderwijs daarvoor wenselijk of noodzakelijk is, moet dat mogelijk worden gemaakt.

De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers op z’n minst minimale opvang bieden (bed, bad en brood) zolang zij in Nijkerk verblijven. De gemeente moet niet meewerken aan het uitzetten van kinderen die in Nederland geworteld zijn.

 

1.8          Peuterspeelzalen en kinderopvang

Het uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP is dat ouders hun kinderen opvoeden en voor de opvang van hun kinderen zorgen. Peuterspeelzalen en kinderopvang kunnen een belangrijke rol vervullen bij het ontdekken van ontwikkelingsachterstanden van kinderen. Het is belangrijk dat ouders gebruik kunnen maken van voor- en vroegschoolse educatie als dat voor hun kind wenselijk is.

 

1.9          Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk, en goede leerlingenzorg eveneens. De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdzorg goed op elkaar worden afgestemd. Wat een school nodig heeft, moeten de betrokken partijen samen organiseren. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Een goed voorbeeld is integraal indiceren.

Bij de zorg voor goede onderwijshuisvesting is het realiseren van een goed binnenklimaat een aandachtspunt.

De aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstanden verdient blijvende aandacht. Daarvoor is het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen een belangrijk middel. Contactpersonen van de gemeente moeten vaardig worden in het signaleren van laaggeletterdheid bij volwassenen.

 

Hoofdstuk 2 Leefstijl

 

2.1          Algemeen

De ChristenUnie-SGP hecht grote waarde aan een goed voorzieningenniveau in alle kernen. Wat betreft sport en maatschappelijk vastgoed zetten we ons in voor het behoud van kwaliteit met minder overheidsgeld. Culturele voorzieningen in de breedte willen we stimuleren. Die moeten voor iedereen toegankelijk zijn, met een eerlijke eigen bijdrage.

 

2.2          De zondag

De zondag als vaste rustdag is goed voor zowel de individuele inwoner als de Nijkerkse samenleving. Het is belangrijk dat mensen die ook als zodanig kunnen benutten en invullen. Wij betreuren de invoering van de koopzondag. Met inachtneming van die werkelijkheid zal de ChristenUnie-SGP de zondagsrust zo veel mogelijk blijven bevorderen. Het is de taak van de gemeente te zorgen voor rust en orde in de buurt van plaatsen waar godsdienstige samenkomsten worden gehouden.

 

2.3          Alcohol en drugs

Landelijk gezien is het alcoholgebruik in Nijkerk bovengemiddeld, in het bijzonder onder de jeugd. Ook ouderen drinken steeds meer. De ChristenUnie-SGP vindt handhaving van de openbare orde en het stimuleren van alcoholmatiging, zeker bij jongeren, van groot belang. De gemeente moet inzetten op preventie en communicatie en strikt zijn in de handhaving en toepassing van de regels (Drank- en Horecawet). Zij moet overtreding streng aanpakken.

De ChristenUnie-SGP is en blijft tegen coffeeshops. De gemeente moet zich sterk maken voor het voorkomen van drugsbezit en straathandel. Zij moet drugsgebruik tegengaan.

 

2.4          Cultuur

Cultuur legt een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Daarin vinden mensen ontspanning en betekenis. ‘Cultuur’ draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. Culturele activiteiten zijn in de ogen van ChristenUnie-SGP een zaak van het particulier initiatief. De inzet van de gemeente dient vooral gericht te zijn op het stimuleren van kennismaking met en deelname aan culturele activiteiten door kinderen en jongeren. Deze activiteiten moeten zo veel mogelijk aansluiten op het onderwijs. Wij pleiten voor cultuur ‘in de breedte’. Zij moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Een goede bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Daarnaast is zij een probaat middel in de strijd tegen laaggeletterdheid. Ook biedt deze voorziening leesplezier en toegang tot een schat aan informatie.

 

2.5          Cultureel en archeologisch erfgoed

Cultureel en archeologisch erfgoed is verbonden met onze lokale identiteit. De bescherming van monumenten en cultuurhistorisch erfgoed draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en toeristen. Laten we zuinig zijn op onze lokale historie. Waar mogelijk moet die zichtbaar zijn in openbare ruimten. De gemeente moet een goed monumentenbeleid voeren en haar monumentenlijst actueel houden, in samenwerking met de gemeenschap. Cultuurhistorisch erfgoed moet worden behouden door middel van herbestemming. In oude en authentieke straten moet worden gebouwd met oog voor de geschiedenis.

 

2.6          Sport

Sport en beweging zijn belangrijk met het oog op ontspanning en gezondheid. De gemeente dient te zorgen voor voldoende, veilige en duurzame sportvoorzieningen. De bijdragen daaraan moeten in verhouding staan tot de omvang van de gebruikersgroepen. De ChristenUnie-SGP wil breedtesport stimuleren en daarin investeren. Het is een goede zaak basisschoolleerlingen te stimuleren meer te bewegen. Dat is mogelijk door middel van kennismakingsprogramma’s voor sport.

Het verdient aanbeveling in het beleid van de gemeente ruime aandacht te schenken aan voorlichting aan minima zodat zij regelingen voor deelname aan sport en cultuur optimaal benutten.

 

2.7          Subsidie- en accommodatiebeleid

Het subsidie- en accommodatiebeleid moet zo snel mogelijk worden herzien om de gegroeide ongelijkheid recht te trekken. Daarbij zet de ChristenUnie-SGP in op toegankelijkheid en bereikbaarheid, zowel financieel als praktisch. Met dit beleid moet de gemeente proberen alle verenigingen op een passende, eerlijke en financieel gedegen manier te bedienen. Gebouwen dienen  zo veel mogelijk multifunctioneel te worden benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden te benutten en samenwerking te versterken.

 

Hoofdstuk 3 Economie en duurzaamheid

 

De ChristenUnie-SGP vindt economie een belangrijk thema. Daarbij gaat het in de eerste plaats om werk en participatie. Duurzaamheid is voor ons belangrijk vanwege de zorg voor de schepping.

 

3.1          Een sterk merk

Nijkerk is door haar ligging en kwaliteiten een aantrekkelijke locatie voor andere dan alleen voedselgerelateerde bedrijven. De gemeente moet zich concentreren op het aantrekken van kennisintensieve, hoogwaardige werkgelegenheid met een duurzaam karakter.

De gemeente moet continu werken aan goede randvoorwaarden voor ondernemingen. Ze moet zorgen voor voldoende aanbod van bedrijfslocaties. Bedrijventerreinen moeten kwalitatief hoogwaardig worden uitgegeven. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente moet streven naar circulaire bedrijventerreinen, waar alles maximaal is gericht op hergebruik. Deze terreinen dienen goed ingepast te zijn in het landschap.

 

Voor de bereikbaarheid van onze gemeente is een goede aansluiting op de snelwegen A1 en A28 cruciaal. Qua aansluiting op het spoorwegnet is voor station Nijkerk een frequentie van vier treinen per uur dringend gewenst. Daarnaast moet de gemeente inspelen op het toenemend belang van de e-bike in de regionale bereikbaarheid. Daarom pleiten wij voor de aanleg of verbetering van een snelfietsnetwerk op regionaal niveau.

 

De ChristenUnie-SGP wil meer tijd en energie steken in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Zo kan worden gezorgd voor voldoende en gekwalificeerd personeel. De gemeente dient een adequate en actieve partner te zijn voor ondernemers, bijvoorbeeld door een bedrijfscontactfunctionaris aan te stellen. Nieuwe bedrijven moeten worden ontvangen met een ‘rode-loper-benadering’, zodat zij snel alle procedures kunnen doorlopen. ZZP’ers krijgen extra aandacht van de gemeente, bijvoorbeeld door het creëren van flexplekken (in het huis van de stad) voor startups, beginnende bedrijven.

 

3.2          Arbeidsmarkt

Ondernemen en werken is niet alleen een kwestie van financiën maar ook van deelname aan de samenleving. Daarom hecht de ChristenUnie-SGP veel waarde aan een open arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen en in te zetten. Ondernemers moeten ‘ontzorgd’ worden bij het in dienst nemen van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Middelen daarbij zijn ‘financial engineering’ (deelname aan financieringsprojecten) en het inzetten van leer- en werktrajecten en beroepsgerichte opleidingen (BBL).

 

Arbeidsparticipatie vinden wij belangrijk. De Participatiewet vormt het vangnet voor degenen die tijdelijk niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. Door middel van re-integratietrajecten en bemiddeling naar werk worden zij begeleid naar de (reguliere) arbeidsmarkt. De dienstverlening van werkgevers  via het WerkgeversServiceLoket Amersfoort dient daarbij te worden ingezet. 

Het is een opgave voor gemeente én ondernemers om invulling te geven aan het Sociaal Akkoord.  De gemeente moet zeker voldoen aan de doelstelling om voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Burgers met een ‘verlaagde loonwaarde’ die toegang hebben tot het doelgroepenregister, moeten dan ook speciale aandacht krijgen voor een plaats op de lokale of regionale arbeidsmarkt. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende plaatsen voor beschut werk. Voor degenen die vallen onder de oude regeling van de Sociale Werkvoorziening geldt, dat hun werkzaamheden zo veel mogelijk uitgevoerd blijven worden op de voor hen bekende en vertrouwde werklocaties. 

 

3.3          Winkelgebieden

De ontwikkelingen in de detailhandel (zoals e-shoppen, behoefte aan beleving, grootschalige winkels buiten gemeentecentra) vragen om geconcentreerde winkelgebieden met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Alle elementen moeten kloppen: kwaliteit, levendigheid, bereikbaarheid (inclusief parkeerkwaliteit), sober reclamebeleid etc. De ChristenUnie-SGP vindt dat de sluitingstijden van horecagelegenheden niet verruimd moeten worden.

 

Het is belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn op acceptabele afstand van de winkels. De uitdaging is dit zo te realiseren dat er voldoende ruimtelijke kwaliteit in het winkelgebied blijft. Als beschikbaarheid van parkeermogelijkheden gebaat is bij een vorm van tijdsregulering of betaling, is het verstandig daar gebruik van te maken. Het uitgangspunt is dat parkeren kostenneutraal is. Het mag de gemeente geen winst of verlies opleveren.

 

De visie op de binnenstad van Nijkerk, door de gemeenteraad overgenomen in 2016, en de daaraan gekoppelde havenkom is voor ons leidend bij de ontwikkeling van dit gebied. Zij is immers gericht op het realiseren van kwaliteit.

 

3.4          Agrarische sector en landschapsbeheer

De ChristenUnie-SGP wil agrarische bedrijven voldoende ruimte geven voor een goede bedrijfsvoering. Daarbij sluiten we aan bij het Gelders Plussenbeleid.

Initiatieven om de relatie tussen voedselproductie en voedselconsumptie op lokaal niveau dichter bij elkaar te brengen, verdienen de steun van de gemeente.

 

Hoogwaardig landschapsbeheer met oog voor diversiteit moet gestimuleerd worden in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. De ChristenUnie-SGP ondersteunt combinatiefuncties van boerderij, zorg en recreatie. Duurzame investeringsinitiatieven verdienen een kans van slagen.

De gemeente ontwikkelt (in samenwerking met de provincie en regio FoodValley) een plan van aanpak voor asbestsanering, omdat alle daken in Nijkerk voor 2024 asbestvrij moeten zijn. Zij stimuleert het plaatsen van zonnepanelen op deze daken.

 

Te verwachten is dat er een vraag komt van agrariërs die willen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten. De gemeente moet actief meewerken aan een zinvolle transformatie van vrijkomende gebouwen (en gebieden), zonder daarbij de kwaliteit van het omringende landschap aan te tasten.

 

3.5          Duurzaamheid en energie

De Nijkerkse klimaatdoelstelling is om in 2035 CO2 -neutraal te zijn. De ChristenUnie-SGP wil dat doel actief nastreven met bewezen rendabele technieken. We willen bedrijfs- of burgerinitiatieven stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Daarom willen we een gemeentelijk energietransitieplan maken, samen met inwoners en ondernemers. Daarin is bijvoorbeeld aandacht nodig voor Verenigingen van Eigenaren, die bij het streven naar energieneutraliteit vaak stuiten op (financiële) onmogelijkheden. In dit energietransitieplan moet worden aangesloten bij al bestaande duurzaamheidsinitiatieven zoals Stroomversnelling. Ook moeten heldere tussendoelen worden geformuleerd voor de periode tot 2035. Voor de realisatie van dit plan kijken we nadrukkelijk ook naar de mogelijkheden van provinciale, landelijke en Europese subsidies.

 

De gemeente moet het bedrijfsleven actief stimuleren om duurzame vervoermiddelen in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische voertuigen te faciliteren. Te denken valt aan laadpalen op werklocaties. De gemeente moet uiteraard zelf het goede voorbeeld geven door het eigen wagenpark om te zetten in voertuigen op elektriciteit of, waar dit niet mogelijk is, op bio-LNG of CNG (groen gas).

 

De gemeente dient In de eigen gebouwen en in de openbare ruimte kansen te benutten om energie te besparen. Ook moet zij overgaan op alternatieve energiebronnen en technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bij gebouwen gaat het daarnaast om toekomstbestendig bouwen en duurzaam materiaalgebruik.

 

Voor investeringen in duurzaamheid van bestaande woningen zijn duurzaamheidsleningen beschikbaar. De gemeente moet collectieven (bijvoorbeeld Zon op Nijkerk) en bedrijfsinitiatieven gericht op duurzaamheid zo veel mogelijk ondersteunen. Nijkerk dient zich aan te sluiten bij het Gelders Energieakkoord. Bij nieuwbouwprojecten moet zo veel mogelijk gestreefd worden naar circulair bouwen. Er geldt een eis van minimaal 2 procent hergebruik, maar de ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeentelijke ambitie hoger moet zijn.

Zodra de salderingsregeling wordt stopgezet, is het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in batterijen. De gemeente moet met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een plaats kunnen krijgen.

 

Landelijk is de doelstelling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. De gemeente zorgt, in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, voor arrangementen zodat inwoners daarmee een stevig begin kunnen maken. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor technische en financiële arrangementen om zijn eigen woning of bedrijf aan te passen aan de toekomst. Voor nieuwbouw geldt: geen gasaansluiting, tenzij er echt geen reëel alternatief is.

 

Met het inzamelen van gescheiden afval is de gemeente gelukkig heel ver. De milieustraat is succesvol, maar is qua gebruiksgemak voor verbetering vatbaar. Er wordt een proef gedaan in de nieuwe wijk Doornsteeg met het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’: alleen restafval wordt niet meer opgehaald, alle overige afvalstromen wel. We willen (rest)afval verminderen en de recyclebaarheid stimuleren: initiatieven om afvalstromen beter te scheiden moeten worden beloond. De gemeente moet blijven zoeken naar betere mogelijkheden voor recycling van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval.

Hoofdstuk 4 Veiligheid en handhaving

 

4.1          Preventie en handhaving

De gemeente moet wat betreft veiligheid allereerst inzetten op preventie. Daarna volgt handhaving. Daarbij dient de gemeente in haar communicatie daadkracht uit te stralen. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners mogen nooit worden getolereerd. Handhaving dient transparant en doortastend te zijn. De kosten van vandalisme zijn wat betreft de ChristenUnie-SGP voor de daders. De gemeente moet een ‘vandalismemeter’ in het leven roepen zodat de omvang van de schade door vandalisme duidelijk wordt.

De burgemeester moet zorgen voor lage drempels voor het (anoniem) doen van aangifte en voor een goede terugkoppeling door de politie. Een bredere communicatie over de politieresultaten in Nijkerk lijkt ons een goede zaak.

 

4.2          Samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie

De gemeente moet haar coördinerende taak op het gebied van algemene veiligheid goed uitvoeren. Winkelcriminaliteit verdient blijvende aandacht, net als het voorkomen van woninginbraken. Buurtpreventie is belangrijk. Burgerinitiatieven op dit gebied moeten sterk worden aangemoedigd. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk. Hij moet een bekend persoon zijn bij de bewoners. Buurtbemiddelaars kunnen optreden als zich in de wijk vervelende situaties voordoen.

De gemeente moet aandacht geven aan eventuele signalen van radicalisering.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen de gemeenteraad, burgemeester en politie over de politieresultaten. De gemeente houdt de vinger aan de pols bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. De brandweerzorg in Nijkerk moet op peil blijven, de aanrijtijden van de ambulance op orde. Wij bepleiten een onderzoek naar de vestiging van een ambulancepost in Nijkerk en naar de effecten daarvan.

Bij een ramp of een crisis moet de gemeente goed voorbereid zijn op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefening verdienen veel aandacht.

 

4.3          Prostitutie, social media en seksueel grensoverschrijdend gedrag

De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente het huidige beleid voortzet tegen prostitutie en de vestiging van bordelen en seksshops in Nijkerk. Met alle mogelijke instrumenten dient de gemeente thuisprostitutie te weren.  Prostitutie verplaatst zich naar de thuissituatie en daarmee neemt de onzichtbaarheid toe en ook de kans op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De gemeente moet hier aandacht voor hebben.

Verder moet de gemeente alert zijn op loverboys en lovergirls.

Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken bij het geven van voorlichting en hulpverlening.

 

Hoofdstuk 5 Wonen en woonomgeving

 

5.1          Omgevingsvisie

Nijkerk is een aantrekkelijke gemeente omdat zij te midden van zorgvuldig beschermde groene gebieden ligt. Binnen haar grenzen liggen woonkernen met kwaliteit. Met oog voor kwaliteit moet de gemeente verder bouwen om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen. In de gemeente is enerzijds een Veluwse rust aanwezig, anderzijds een Randstedelijke dynamiek. Juist die combinatie maakt onze gemeente uniek en aantrekkelijk. Dat moet vooral behouden blijven.

De ChristenUnie-SGP zet zich in voor de bescherming van de landschappen rond onze woonkernen. Groei buiten de contouren van het huidige bebouwde gebied moet zo veel mogelijk worden beperkt. Het beleid van groene buffers moet actief worden voortgezet. Onder meer de polder Arkemheen, Landgoed Appel en het Hoevelakense Bos zijn van uitzonderlijke betekenis voor Nijkerk en omgeving. Daarnaast zijn het randmeer, Nijkerk aan zee, en de beken die vanuit de Gelderse Vallei komen kenmerkend voor onze gemeente. Deze elementen verdienen bescherming. Nijkerk blijft een gemeente tussen groen en blauw!

 

5.2          Wonen

In Nijkerk moet je goed kunnen wonen. Daarom moet de kwaliteit van wonen, groen, infrastructuur en openbaar vervoer hoog zijn. Wijkgericht werken bevordert de leefbaarheid en de sociale samenhang van de samenleving. De gemeente moet budget vrij maken om initiatieven op wijkniveau te ondersteunen.

 

In de gemeente moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Bij de verdeling van woonruimte maakt de ChristenUnie-SGP zich altijd sterk voor de belangen van de Nijkerkse huurders. Er moet gericht beleid zijn om koop- en huurwoningen bereikbaar te houden voor starters. Daarom wil de ChristenUnie-SGP de mogelijkheid van startersleningen behouden. Deze vorm van financiering moet aantrekkelijk worden gemaakt. Tegelijkertijd moet de doorstroming waar mogelijk worden bevorderd. Daarom moeten er ook voldoende woningen gebouwd worden in het middensegment.

 

De woonbehoeften op langere termijn zijn aan flinke verandering onderhevig. Er is een groeiende behoefte aan woningen voor één persoon en aan woonvormen die wonen en zorg aan elkaar koppelen. Ook valt te denken aan woningen met andere eigendomsverhoudingen gelden (bijvoorbeeld woningdelen) zodat jonge starters aan een woning kunnen komen en niet meer op een camping hoeven te gaan wonen. De groei van het aantal ouderen vraagt om meergeneratiewoningen. De ChristenUnie-SGP vindt het nodig de huidige woonvisie aan te passen zodat er ruimte komt voor deze ontwikkelingen op woongebied.

 

5.3          Woonkernen

Iedere woonkern in Nijkerk heeft specifiek beleid nodig, rekening houdend met haar eigen identiteit. De ChristenUnie-SGP vindt dit zo belangrijk dat zij graag dorpsambassadeurs voor de kleine kernen wil inzetten. Dat zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders. Wij willen die specifieke eigenheid van de diverse kernen terugzien in het beleid van de gemeente. Iedere woonkern heeft een centrale plaats nodig voor ontmoeting en activiteiten voor alle inwonersgroepen.

 

Hoevelaken

De ChristenUnie-SGP wil het Hoevelakense Bos aan de zijde van de Amersfoortseweg beter ontsluiten met een veiliger toegang en een betere parkeerplaats. Wij staan positief tegenover het ontwikkelen van een maatschappelijk plein in Hoevelaken. Een geschikte locatie hiervoor is onderwerp van (maatschappelijke) discussie.

 

Nijkerkerveen

De Christen-Unie-SGP is blij met de plannen voor de nieuwbouw van woningen en een vernieuwd centraal voorzieningencluster in het centrum van Nijkerkerveen. Verdere uitbreiding van het aantal woningen in Nijkerkerveen moeten gefaseerd worden aangepakt. Er is ruimte en behoefte aan meer ouderenhuisvesting in Nijkerkerveen, inclusief zorg. De gemeente moet daaraan actief meewerken.

 

Driedorp en Appel

De woonkernen Driedorp en Appel zijn relatief klein. Des te meer aandacht is er nodig om de leefbaarheid in deze twee woonkernen te bewaken en zo nodig te stimuleren. Er zal beperkt ruimte moeten zijn voor de uitbreiding van woonbestemmingen voor inwoners van deze kernen. De gemeente dient met de bewoners regelmatig in gesprek te gaan over hun vragen en wensen. 

 

5.4          Verkeer

Op verkeersgebied legt de ChristenUnie-SGP prioriteit bij de veiligheid van kwetsbare deelnemers. Bij de aanleg van wegen, voetpaden en fietspaden dient rekening te worden gehouden met ouderen, gehandicapten en kinderen. In het overleg met de politie en het Openbaar Ministerie moet de burgemeester voortdurend aandringen op een consequente verkeershandhaving. Verkeersopvoeding moet al op de basisscholen beginnen. De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland mag op de steun van de ChristenUnie-SGP rekenen.
De groeiende hoeveelheid verkeer zorgt in Nijkerk op diverse plaatsen voor een toenemende geluidsoverlast. Waar grenzen overschreden worden, moet de gemeente actief op zoek gaan naar mogelijkheden om deze geluidsoverlast te verminderen.

 

5.5          Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid is de verbinding van de diverse woonkernen met de A28, de A1 en het landelijk spoorwegnet cruciaal. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden (bijvoorbeeld Spaanse Leger, Luxool, deelplannen Nijkerkerveen) moeten adequate plannen worden ontwikkeld voor aansluiting op het wegennet, fietsnet en het openbaar vervoer. Daarbij moet rekening worden gehouden met het effect op de rest van het wegennet in de gemeente. Ook voor eventuele nieuwe wegen, zoals bijvoorbeeld een oostelijke ontsluiting, geldt ons uitgangspunt dat waardevolle landschappen niet aangetast mogen worden.

 

De gemeente moet zorgen voor een goed netwerk van fietspaden. Zo kan zij het gebruik van de fiets als meest duurzame vorm van mobiliteit stimuleren. Daarbij moet er meer aandacht komen voor de verbindingen tussen de diverse woonkernen. De fietsverbinding van Hoevelaken, via Nijkerkerveen en het nieuwe zwembad, naar Nijkerk moet beter aangegeven worden. Met de e-bike krijgt de fiets niet alleen een lokale maar ook een regionale rol in de bereikbaarheid. De gemeente moet zich in regionaal verband sterk maken voor het uitbreiden/ontwikkelen van een regionaal (snel)fietsnetwerk, inclusief oplaadmogelijkheden. Daarmee dragen we bij aan duurzame regionale bereikbaarheid. Om sociale onveiligheid te verminderen, moeten de fietspaden - waar nodig - worden voorzien van goede verlichting.

 

5.6          Openbare ruimte

Het uitvoeringsniveau van wijkbeheer moet verhoogd worden. Participatie van burgers hierbij moet worden gestimuleerd. Inzet in de buurt is goed voor het aanzien van en de saamhorigheid in de wijk. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijk economisch klimaat. De introductie van openbare kunst op belangrijke toegangswegen naar onze woonkernen kan daaraan een mooie en betekenisvolle bijdrage leveren.

 

Voor de jeugd moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn in de woonwijken. De ChristenUnie-SGP is voorstander van vormen van natuurspeelplaatsen voor kinderen - ons motto: beter spelen in het groen dan alles maar digitaal doen. Ook dierenweides in de woonwijken dragen bij aan meer betrokkenheid bij de natuur en sociale cohesie.

 

Waterbeheer wordt steeds belangrijker door veranderingen in het weer en het klimaat. Het is hard nodig ‘verstening’ tegen te gaan. De ontwikkeling van groene daken en het afkoppelen van regenwaterafvoer van de riolering zijn voorbeelden van maatregelen die standaard onderdeel van het Nijkerks beleid moeten zijn. De mogelijkheid om water een grotere plaats te geven op Nijkerks grondgebied moet onderdeel zijn van ieder ruimtelijk ontwikkelingsplan.

 

5.7          Begraafplaatsen

De begraafplaatsen in onze gemeente zijn belangrijk, mede vanwege de aanwezigheid van historische en monumentale graven. De ChristenUnie-SGP vindt dat de begraafplaatsen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau moeten worden onderhouden. De kosten van het begraven moeten betaalbaar zijn en blijven. De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het bouwen van een crematorium in Nijkerk.

 

Hoofdstuk 6 Bestuur en bedrijfsvoering

 

De overheid moet dicht bij de inwoners staan. Goed bestuur en integer leiderschap zijn belangrijk voor een bloeiende samenleving.

Nijkerk is met meer dan 40.000 inwoners een robuuste gemeente. De ChristenUnie-SGP vindt deze omvang voor onze gemeente groot genoeg om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

De samenwerking in Regio FoodValley is belangrijk voor de profilering van Nijkerk. Een intensievere samenwerking met Regio Amersfoort is logisch, gezien de diverse relaties die er zijn tussen deze regio en onze gemeente. De samenwerking met Putten, Leusden en Bunschoten op het gebied van bedrijfsvoering moet bijdragen aan de kwaliteit en efficiëntie van de gemeentelijke organisatie. De besluitvorming in regionale samenwerkingsverbanden moet transparant en zo democratisch mogelijk plaatsvinden. Daarin is verbetering mogelijk en wenselijk.

Extra aandacht moeten uitgaan naar versterking van de lobby bij de provincie. Daarin zal geïnvesteerd moeten worden om op termijn meer resultaten te boeken.

 

6.1          Communicatie

De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente Nijkerk voor haar inwoners betrouwbaar moet zijn. De kwaliteit van dienstverlening en communicatie moet hoog zijn. De digitale dienstverlening van de gemeente loopt in de pas met de landelijke ontwikkeling maar kan op diverse punten een kwaliteitsslag gebruiken.

Communicatie moet helder en uitnodigend zijn. Burgers dienen te worden aangemoedigd om actief te zijn voor hun wijk, in het sociaal domein en in de besluitvorming binnen onze gemeente. Communicatie moet zich niet beperken tot de website. Alle doelgroepen moeten worden bereikt. Nieuwe of herziene bestemmingsplannen moeten in het bijzonder publicitaire aandacht krijgen, zodat bewoners maximaal de kans krijgen om te reageren.

 

6.2          Burger en gemeente

Er is een uitgebreid participatietraject geweest onder de naam Samen aan Zet. Nu is het zaak om de wederzijdse betrokkenheid tussen burgers en gemeente blijvend te bevorderen. De veel ervaren kloof tussen burgers en gemeente vraagt om wederzijdse inspanningen. De gemeente moet zichtbaar en benaderbaar zijn, de burger actief en betrokken. Waar de samenleving meer kan en wil, faciliteert de gemeente dat op transparante wijze. Daarbij moet bij voorbaat duidelijk zijn wat wel en niet kan. Dat moet echter niet leiden tot een grotere omvang van de organisatie en zwaardere financiële lasten voor de gemeente. Voor de ambtelijke organisatie is het belangrijk te denken en te handelen op een manier die aansluit bij een participerende samenleving.

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het algemeen belang. Handhaving gebeurt transparant, eerlijk en doortastend. Bestuurders en gemeentelijke medewerkers zijn integer en doen niet aan vriendjespolitiek, hebben oog voor kwetsbaren, zoeken naar verbindingen in de samenleving en zijn altijd bereid zich in het openbaar te verantwoorden.

Waar mogelijk dient de regeldruk van de gemeente te worden verminderd, bijvoorbeeld door een herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het evenementenbeleid, etc. Daarbij moet de gemeente de belangen van iedereen nadrukkelijk in het oog houden en wegen. Vermindering van regeldruk is geen doel op zich, maar een middel om het leven in Nijkerk prettig te houden.

Privacy moet goed geborgd zijn in het gemeentelijk beleid.

 

6.3          Financiën

Nu de economische crisis achter de rug is, tekent zich een hoogconjunctuur af. Dat is gelukkig ook te merken in de begroting. Deze positieve ontwikkeling mag echter niet leiden tot onverantwoorde uitgaven.

Uitgangspunt voor het beheer van de financiën blijft dat lopende uitgaven minimaal worden gedekt door lopende inkomsten. De uitgaven die nodig zijn om de onderdelen binnen het sociaal domein op het gewenste peil te houden hebben voor de ChristenUnie-SGP prioriteit.

De ChristenUnie-SGP vindt het niet goed de OZB te verhogen als dat niet nodig is. Zij ziet dat als de weg van de minste weerstand. Verhoging van de OZB en andere lasten is alleen bespreekbaar als wezenlijke basisvoorzieningen in het geding zijn.

 

6.4          Gemeentelijke organisatie en huisvesting

Een professionele en doelmatige ambtelijke organisatie is onontbeerlijk voor een goed functionerende gemeente. Dit geldt ook voor het bestuur. De huisvesting van de organisatie moet daarbij passen. Wij zijn voorstander van een ‘huis van de stad’ waarin het contact met de samenleving centraal staat. Op het gebied van duurzaamheid moet dit ‘huis van de stad’ een ambitieus voorbeeld zijn voor heel Nijkerk. Dat vergt een investering die leidt tot duurzaamheidswinst voor de toekomst!

Deze voorbeeldfunctie geldt ook voor het inkoopproces van de gemeente waarbij de principes van eerlijke handel moeten worden gevolgd. De gemeente moet voldoen aan de landelijke richtlijn voor duurzaam inkopen en investeren in duurzaam ondernemerschap. Waar mogelijk moet bij voorkeur lokaal of regionaal worden ingekocht. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente bij het inkoopproces het principe van ‘social return’ moet toepassen. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een inclusieve samenleving. Daaruit spreekt zorg en betrokkenheid.

 [1] Als in het verkiezingsprogramma wordt gesproken over ‘Nijkerk’ wordt (doorgaans) de gemeente Nijkerk bedoeld.