Verkiezingen TK2021

Aandacht voor elkaar (Diane Palm)

Hoe zal Nederland er na de coronacrisis uitzien? Best een spannende vraag die ons allemaal bezighoudt. In de afgelopen periode hebben we meer dan ooit ervaren dat we elkaar nodig hebben. Dat een samenleving met echte aandacht voor elkaar veel belangrijker is dan alleen maar werken en produceren. Daarom ga ik 17 maart stemmen en kleur ik met overtuiging het vakje rood bij de ChristenUnie.

Ik zie dat steeds meer mensen niet zomaar kunnen meekomen met de snelheid en de druk van deze tijd. Er ontstaan grotere verschillen tussen mensen die meetellen en mensen die buiten de boot vallen. Die kloof mag niet groter worden. Ieder mens is waardevol en verdient een volwaardige plek in onze samenleving. Speciale aandacht komt er wat mij betreft voor twee groepen: jongeren aan de ene kant en ouderen aan de andere kant.


Jongeren hebben flink te lijden onder deze crisis. Daar komt nog eens bij dat ze nu hun studie vaak een behoorlijke schuld hebben. Vervolgens is het ook niet vanzelfsprekend dat ze een vaste baan of een betaalbaar huis vinden. Geldproblemen hangen als een molensteen om je nek, dus daarom pleit de ChristenUnie voor het opgroeien van een schuldenvrije generatie. Daar zet ik een dikke streep onder.


Ook al hebben ouderen soms meer zorg nodig, ze zijn zeker geen dor hout dat geen betekenis meer heeft. Ik geloof dat de levenswijsheid van ouderen ons helpt om verstandige keuzes te maken. De ChristenUnie wil opnieuw meer aandacht voor waardig ouderen en niet voor levensbeëindiging als oplossing (ook al kan het leven soms heel ingewikkeld zijn).


Natuurlijk, politiek is niet hét antwoord op alle uitdagingen waarvoor we staan. Maar zonder betrouwbare mensen die zich inzetten voor een sociaal en zorgzaam Nederland, gaat het zeker niet.

Dus stem 17 maart en kies voor wat echt telt!

De wegwerpeconomie (Hilbrand Rozema)

Over enkele dagen kunt u uw stem weer uitbrengen voor de Tweede Kamer. Duurzaamheid is een van de onderwerpen die centraal staan. Nu is iedereen tegenwoordig wel voor duurzaamheid. De mate waarin partijen er werk van willen maken, verschilt alleen. Een onderdeel van duurzaamheid is het streven naar een circulaire economie. Dat klinkt mooi en tegelijk ook wel een beetje abstract,
redelijk ver van mijn bed. De andere kant van de medaille is dat we de wegwerpeconomie waar we in leven, willen veranderen. Dat komt ineens een stuk dichterbij en gaat verder dan glas, papier en plastic netjes scheiden. Ik denk aan voedsel, waar heel veel ongebruikt van weggegooid wordt, maar ook aan kleding, waar nog weinig mis mee is maar die niet meer aan smaak of mode voldoet. Of aan elektrische apparaten, waar slechts een klein onderdeeltje van kapot is, maar waarbij reparatie vaak meer kost dan het kopen van een nieuw apparaat.


Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Bij sommige producten beginnen we het al te merken. Onze afvalberg groeit hard. Als we zo doorgaan, zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met een probleem dat nog veel groter is dan nu al het geval is.


Nu zijn er partijen die hun mooie woorden op het gebied van circulaire economie ook concreet maken en tot speerpunt maken. Zo wil de ChristenUnie maatregelen nemen om te zorgen dat repareren van bijvoorbeeld elektronica veel normaler wordt. Ook wil ze een verbod op wegwerpplastic en op producten die niet of slecht te recyclen zijn, zoals de chipszak. Zomaar wat voorbeelden. En er zijn gelukkig meer partijen die hier serieus werk van willen maken.


Op 17 maart kunt u uw stem geven aan ideeën, waarden of idealen die voor u belangrijk zijn! En mocht u ergens een half uurtje over hebben, kijk dan net even verder dan de mooie verkiezingsslogans. Worden de mooie woorden ook concreet gemaakt met mooie (voorbeeld)daden? Soms kan 1 pagina uit een programma van 100 bladzijden je al veel wijzer maken.

Maar hoe dan ook, stem, want uw stem telt!

Gezond verstand en gezond financieel beleid (Hans Boer)

De overheidsfinanciën raken iedereen. Als persoon, als gezin, als ondernemer en als bedrijf. Een goed financieel beheer door de overheid en een eerlijk belastingstelsel is dan ook belangrijk. En dat hoeft ook niet moeilijk te zijn. Minder regels, minder subsidie-eisen en minder toeslagen geven lagere belasting en daardoor meer besteedbaar inkomen.

Overheidsfinanciën moeten net als bij je thuis werken. Als je kunt sparen, spaar je voor onverwachte zaken, voor als het misschien iets minder gaat. Dat deed Jozef in Egypte al: tijdens de zeven vette jaren sparen voor de latere jaren die mager waren.

Daarbij is het van belang dat er eerlijke belastingen worden geheven. Dat grote bedrijven met slimme trucs niet minder betalen dan de MKB’er en dat eenverdieners gelijkgesteld worden aan tweeverdieners. Ook het toeslagenstelsel moet op zijn kop: maar liefst 60% van de huishoudens komt in aanmerking voor één of meerdere toeslagen!

Drastische inperking is noodzakelijk en zij die hulp nodig hebben, moeten op andere wijze ondersteund en geholpen worden. Ook moet er werk worden gemaakt (internationaal) van vliegheffingen. Het is toch bijzonder dat er op een treinkaartje van Nijkerk naar Amersfoort meer BTW zit dan op een vliegticket naar New York? Door een eerlijke verdeling kunnen de belasting op arbeid naar beneden en kunnen we het resultaat daarvan elke maand zien.

Kom, ga stemmen op 17 maart.

Kiezen met je hart (Harke Dijksterhuis)

Mark, Sigrid, Wopke, Jesse en Lilianne. In de media buitelen de lijsttrekkers over elkaar heen. Meerdere van hen hebben al aangegeven dat het goed voor Nederland zou zijn als hij of zij de (nieuwe) premier van Nederland wordt. Kiezen we leden voor de Tweede Kamer of kiezen we de nieuwe leider van het land?

Kerncentrale in de Eemshaven? De ene dag een goed idee, een paar dagen later toch maar niet. Een dag later roept iemand iets over de lengte van een werkloosheidsuitkering en duikt iedereen daar weer op. En morgen? Morgen zal er ongetwijfeld weer een ander thema zijn.

Ik kan me voorstellen dat al die verkiezingsdrukte van een afstand vervreemdend over kan komen. Waar gaat het nou echt om? Wat drijft die politici? En waarom zou ik het meebesturen van dit land aan hem of haar over laten? Wie geef ik mijn stem als ik de inhoud en impact van een bepaald voorstel zelf niet eens kan overzien?

Dit gevoel, die vraag, is één van de belangrijkste redenen waarom ik lid van de ChristenUnie ben. Ik vind het belangrijk dat ons land en onze gemeente goed bestuurd worden. Recht doen aan alle mensen, maar vooral aan hen die het moeilijk hebben. Eerlijk zijn over wat er wel en niet kan. Zorgen voor de prachtige schepping, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Open, transparant en in afhankelijkheid je werk willen doen.

Juist die basishouding, die manier van naar de wereld kijken, proef ik bij de ChristenUnie. Dat zie ik ook terug in het praten en handelen van de ChristenUnie-politici in Den Haag. Een mooi voorbeeld is hoe zij verantwoording af hebben gelegd over de resultaten van de afgelopen 4 jaar. Juist ook over datgene wat niet werd bereikt.

Ik kies 17 maart voor wat écht telt! Wat vindt u/jij belangrijk? Laat het weten met uw/jouw stem op 17 maart!

Verbeteren agrarische sector (Wim Oosterwijk)

De landbouw is een belangrijk onderdeel van de economie en het landschap van de Regio Foodvalley waaronder Nijkerk valt. In het verkiezingsprogramma van de SGP wordt gepleit voor regionale samenwerking en realisme. Dat betekent gebruik maken van het vakmanschap van onze agrariërs en samen onze doelen van uitstootreductie, landschap en leefomgeving behalen.

 Het landschap van Nijkerk is bijzonder fraai. Deels wordt het gevormd door natuur, maar voor een nog groter deel door de agrarische invulling van het landschap. Helaas voelt de agrarische sector zich onder druk gezet om milieudoelen te halen, om ruimte te bieden aan duurzame energie en om ruimte te geven aan nog meer bebouwing voor wonen en werken. We moeten eerlijk erkennen dat er schaarste aan ruimte is. Betaalbaar wonen en duurzame energie vinden we ook allemaal belangrijk, maar moeten wel ergens in de ruimte van ons landschap plaatsvinden. Het is niet vreemd dat agrariërs als belangrijke gebruikers van het landschap zich onder druk voelen staan.

 Juist daarom is een realistische en regionale aanpak die niet gericht is op het verkleinen, maar op het verbeteren van de agrarische sector van belang. Een sector die zijn producten kan afzetten tegen eerlijke prijzen, die duurzamer kan werken en waarbij zowel agrariërs die willen stoppen als die juist willen doorgaan een goede toekomst hebben. Landelijke politiek die dit realisme nastreeft, is in het belang van agrariërs én alle Nijkerkers die waarde hechten aan de mooie omgeving waarin ze wonen. Ga stemmen op 17 maart!

Uitvoerbare keuzes (Jaco van Putten)

Na de val van het derde kabinet Rutte begin dit jaar volgde een parlementaire enquête toeslagenaffaire. Daarmee zette het parlement zijn zwaarste middel in om de waarheid boven tafel te krijgen. De Tweede Kamer keek in de spiegel. Het parlement drong zelf aan op fraudejacht, maar bracht daarmee mensen in grote problemen. Dit komen we niet alleen tegen bij de Belastingdienst, maar ook bij ander uitvoeringsorganisaties van de overheid zoals het UWV. De vragen dringen zich op: is wat de politiek beslist nog wel uitvoerbaar, is het wel reëel wat er in Den Haag wordt bedacht, wordt er wel echt geluisterd naar burgers?

We leven steeds meer in een wereld die maakbaar is, waarbij geluk en succes een keuze lijken te zijn. En mocht je in de problemen zitten of niet dat geluk of succes hebben, dan is dat je eigen schuld.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die in de schulden zitten. Hebben we wel ruimte en oog voor die ander en hebben we überhaupt wel zin om die ander te helpen?

Iedereen is geschapen naar het beeld van God. Voor God zijn we allemaal waardevol en daarom moeten we zorgen voor elkaar. Laten we jongeren meer hoop geven, door hen meer kans op werk te bieden. Maar ook ouderen die baan laten vinden waarbij hun talenten en ervaring ingezet kunnen worden. Vaste contracten aantrekkelijker en als norm maken in tegenstelling tot tijdelijke/flexibele contracten. Ademruimte voor gezinnen bieden zeker met het thuiswerken wat extra druk geeft.

Al deze punten en idealen vragen om grote keuzes. Keuzes voor wat echt telt en wat echt nodig is. Op 17 maart krijgen we weer de gelegenheid om te laten horen en zien wat u en jij echt belangrijk vindt. Door te stemmen, dragen we eraan bij dat de komende vier jaar de juiste politieke keuzes worden gemaakt. Daarom roep ik u en jou van harte op om je stem uit te brengen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Bescherming van minderjarigen (Marina Lanting)

Als gemeenteraadslid ga je niet over overstijgende zaken waar de landelijke politiek wel over gaat. Natuurlijk zijn het wel zaken die onze inwoners raken en daarom is het belangrijk om je stem uit te brengen op 17 maart. Ik vraag graag aandacht voor twee dingen die mij na aan het hart liggen en die zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

 

- Bescherming van minderjarige slachtoffers

De grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel wordt beter beschermd. Klanten die seks kopen van minderjarigen zijn niet onschuldig, zij houden deze praktijken in stand en maken zich strafbaar aan een zedendelict. Er komt voldoende capaciteit voor opsporing en daadwerkelijke berechting. De wettelijke instrumenten om minderjarigen tegen seksueel misbruik te beschermen worden verruimd. Er komt speciale aandacht voor uitbuiting en mensenhandel van jongens.

 

- Bestrijding kinderporno

Het is onaanvaardbaar dat Nederland koploper is in het hosten van kinderporno, dat moet stoppen. De ChristenUnie wil effectieve strafwetgeving en betere samenwerking met hostingbedrijven om hier een einde aan te maken.

 

Misbruik van kinderen en jongeren komt ook in onze gemeente voor. Het is een trauma die je leven tekent. Investeren in gezonde gezinnen is dus ontzettend belangrijk. Slachtoffers verdienen hulp en bescherming, maar de overheid moet ook daders beschermen. Breng, omdat het kan in dit vrije land, altijd je stem uit. Mijn stem krijgen ze op 17 maart!

Klimaatbeleid (Hans Lok)

Deze maand mogen we weer naar de stembus. De verkiezingen verlopen anders dan we gewend zijn. Er zijn diverse maatregelen genomen om het stemmen corona-proof te laten verlopen. Zo mag je deze keer het rode potloodje meenemen naar huis!

Het klimaatbeleid is één van onderwerpen waarover de laatste tijd veel is gesproken. Er zullen de komende jaren ook weer de nodige keuzes gemaakt moeten worden. Welke duurzame alternatieve energiebronnen kunnen we inzetten en  hoeveel ruimte (letterlijk) is daarvoor nodig? Hoe zorgen we ervoor dat we ook energie gaan besparen en hoeveel geld is beschikbaar om dit te stimuleren? In welk tempo en op welke manier gaan we overschakelen van aardgas naar een andere manier om huizen en andere gebouwen te verwarmen? Deze en nog talrijke andere vragen zullen de komende tijd beantwoord moeten worden om invulling te geven aan het Klimaatakkoord.

De meeste partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben hierover het nodige opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Dit varieert van niets doen (geen ‘klimaatgekte” subsidiëren!) tot de grootst mogelijke urgentie (uitroepen van de ‘klimaatnoodtoestand’). Onze fractie vindt dat er zeker wat moet gebeuren, is het niet vanwege de opwarming van de aarde, dan wel om minder afhankelijk te zijn van dubieuze regimes. Maar we moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Het is een goede zaak om ambities te hebben, ook op klimaatgebied, maar tegelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Zo moet er niet alleen geïnvesteerd worden in zon- en windenergie, maar ook in opslagtechnieken zoals waterstof of (warmte)batterijen. Alleen dan kun je een stabiele levering van energie waarborgen. Een betaalbare transitie en een betrouwbare overheid zijn daarbij kernbegrippen.

Er zijn diverse mogelijkheden om te laten weten hoe u hierover denkt. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan diverse bijeenkomsten die de gemeente of de regio over dit onderwerp belegt. Maar komende maand is er de mogelijkheid om te stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan: ga stemmen op 15, 16 of 17 maart 2021!