ANBI

De SGP afdeling Nijkerk en lokale afdeling ChristenUnie Nijkerk vallen beiden onder de ANBI-regeling van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogende Instellingen(ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hieronder leest u er meer over.

ANBI- en giftgegevens SGP

SGP afdeling Nijkerk
De SGP in Nijkerk is sinds 2015 een plaatselijke afdeling van de landelijke partij. Hierdoor is zij onderdeel van de landelijke partij en maakt zij gebruik van de ANBI-status van de landelijke partij. De SGP en alle geledingen van de SGP zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Uw gift aan de SGP afdeling Nijkerk is dus aftrekbaar van de belasting. Hetzelfde geldt voor contributies aan politieke partijen die de ANBI-status hebben, heeft het Ministerie van Financiën aan het SGP Partijbureau bevestigd. Dus de jaarlijkse contributie aan de SGP is ook aftrekbaar van de belasting. De ANBI-gegevens van de landelijke partij kunt u hier vinden. Meer informatie over de SGP afdeling in Nijkerk vindt u hier.

ANBI- en giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

1. Naam

ChristenUnie Lokale afdeling Nijkerk

2. RSIN-nummer

814863036 ( = ANBI-nummer)

3.  KvK-nummer

32100031

4. Post- en bezoekdres

 Valkenhof 119, 3862 LM Nijkerk

5. Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Lokale afdeling Nijkerk heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

6. Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeertook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De kiesvereniging heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de kiesvereniging, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

7. Samenstelling bestuur

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

8. Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakatiegeld of andersoortige vergoedingen.

9. Actueel verslag

Het jaarverslag van 2019

Het jaarverslag van 2018

Het jaarverslag van 2017

10. Financiël verslag

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Het financiële jaarverslag van 2019

Het financiële jaarverslag van 2018

Het financiële jaarverslag van 2017

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.