Geschiedenis

Uit de oude doos

De vorm is anders, maar toch… al in 1990 deelden we informatie over – toen nog SGP, RPF en GPV- met de inwoners van Nijkerk. Dat deden we via forse verkiezingskranten. We hebben de mooiste exemplaren voor u verzameld op deze pagina. Wie weet herkent u zichzelf of een (toen nog jong) familielid!

U zult zien: veel is veranderd, maar veel ook niet. Ook nu nog maken we ons sterk voor bestrijding van drugs- en alcoholmisbruik, vriendelijke woonwijken en ’samenleven met elkaar’.

CUSGP social_02

De geschiedenis van de SGP in Nijkerk

De SGP is de oudste nog bestaande partij in Nijkerk. Ze is in Nijkerk opgericht op 31 januari 1932. De eerste bestuursleden waren: E. van Slichtenhorst (voorzitter), G. de Vente (secretaris) en A. van Hell (penningmeester). Bij de Vente in de Van Delenstraat werden de bestuursvergaderingen gehouden. De notulenboeken zijn in de oorlog verloren gegaan. De notulen van de ledenvergaderingen zijn vanaf 1946 aanwezig, de notulen van de bestuursvergaderingen zijn aanwezig vanaf 1951. In Nijkerkerveen hebben de heren Eimert Los en Frits Hussel veel betekend voor de plaatselijke SGP. Ze waren ook altijd aanwezig op de vergaderingen. In die tijd was de heer K. Pot uit Harderwijk een veel gevraagd spreker in Nijkerk. Deze heer Pot is van 1927 tot 1949 voorzitter geweest van de Provinciale Vereniging Gelderland. In 1945 komt er na de bevrijding een voorlopig bestuur, bestaande uit de heren K. Blankestijn (voorzitter), J. Dekker (secretaris) en A. van Hell (penningmeester). 

Enige zaken uit de notulen van de eerste ledenvergadering na de bevrijding op 16 januari 1946: Aanwezig 15 leden. De voorzitter de heer Blankestijn memoreert, dat de laatste vergadering werd gehouden op de 9e mei 1940. De notulen en verdere gegevens zijn in beslag genomen door de bezettende macht en hiervan is nu niets meer aanwezig. Er vindt in deze eerste vergadering na de oorlog een bestuursverkiezing plaats. Hierbij worden de heren Blankestijn als voorzitter, Klaver als secretaris en van Heil als penningmeester gekozen. De contributie wordt vastgesteld op Fl. 1,50 per jaar. De collecte bracht het enorme bedrag van Fl 25,55 op. Ook wordt besloten om de heer Pot uit Harderwijk uit te nodigen om de beginselen van de partij nog eens toe te lichten. Tevens wordt medegedeeld dat de vorige voorzitter, de heer E. van Slichtenhorst is overleden. Dit waren enkele zaken uit het eerste nog aanwezige verslag van de SGP Nijkerk. De vergaderingen werden toen gehouden in het Nutsgebouw. Vanaf november 1947 worden de vergaderingen gehouden in "De Bonte Koe" aan het Plein. Ook werd in 1946 begonnen met de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste drie namen op de verkiezingslijst zijn: 1. A. van Heil, 2. K. Blankestijn, 3. E. Guliker. Ook is er een voorstel om studiemateriaal aan te schaffen wat zeer noodzakelijk is voor de kiesvereniging, te weten: de Institutie van Calvijn en het Handboek van Groen van Prinsterer. 

Op de ledenvergadering van 28 oktober 1947 wordt in de rondvraag te kennen gegeven van de kiesvereniging geen mannenvereniging te maken, doch meer die onderwerpen te behandelen, die direct op het terrein van de Staatkunde liggen. Deze opmerking komt meerdere keren terug op de ledenvergaderingen. Op elke ledenvergadering werd namelijk een inleiding gemaakt, veelal naar aanleiding van een bepaald Bijbelgedeelte. In het naslaan van de notulen in de periode van eind jaren 40 blijkt dat de animo om de jaarlijkse 'Algemene Vergadering' bij te wonen groot is. Ook komt in notulen van deze ledenvergaderingen meerdere malen aan de orde het voetballen op zondag en het rijden op zondag door de Veluwse Autobus Dienst. Er blijkt weinig tegen te doen te zijn. 

In september 1949 komt voor het eerst een SGP-er in de gemeenteraad van Nijkerk. Dit is de heer A. van Hel, die tot het jaar 1962, dus 13 jaren, de SGP in de gemeenteraad heeft vertegenwoordigd. 

Een steeds terugkerende zaak op de ledenvergaderingen zijn de afvaardigingen van de leden naar de Algemene Vergadering, de Provinciale Vereniging en de Statenkring met daarbij de nodige verslagen van deze vergaderingen. Zelfs werd een keer op een ledenvergadering door een lid voorgesteld om de afgevaardigden maar voor vier jaar te benoemen, dit in navolging van andere kiesverenigingen. Dit voorstel wordt echter niet gehonoreerd. De Statenkring bestaat sinds enkele jaren niet meer. In de jaren vijftig komt het kastekort van de kiesvereniging veelvuldig aan de orde. Aan het einde van het verenigingsjaar werd vaak door middel van een collecte het tekort weer weggewerkt. Ook klaagt men in de jaren 50 bij de jaarvergaderingen veelvuldig over de slechte opkomst van de leden bij de ledenvergaderingen. Verder valt bij deze ledenvergaderingen op hoeveel er gebruik gemaakt werd van de rondvraag aan het eind van iedere vergadering en hoe deze vaak uitmondde in een uitvoerige bespreking.

In 1970 behaalt de SGP een 2e zetel in de gemeenteraad.

In 1978 gaat de SGP voor het eerst samen met de GPV en de RPF in een gecombineerde lijst de verkiezingen in. Er is één program en één propagandacampagne, overigens met behoud van de eigen identiteit. De eigen 2 zetels worden in deze verkiezing ruim behouden. Het jaar 1985 was een veelbewogen jaar voor onze kiesvereniging. In dat jaar speelde de kwestie 'Van Dam'. De oudere leden van onze vereniging is deze zaak zeer wel bekend. In dat jaar traden 41 nieuwe leden toe, voornamelijk uit Nijkerkerveen en bedankten er tien leden. Er werd in dat jaar ook 11 keer door het bestuur vergaderd. In 1997 ontstaat er enige beroering in verband met een vermeende verstrengeling van functies door ons raadslid G. Blokhuis. 

De samenwerking tussen de SGP en de RPF en GPV, later ChristenUnie in de gemeenteraad verloopt tot alle tevredenheid. Dit wordt meerdere keren in de verslagen vermeld. In de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 behaalt de combinatie SGP/RPF/GPV vijf zetels. Dit levert voor het eerst in de historie van de Nijkerkse gemeenteraadsverkiezingen een wethouderszetel op. De heer G.H. Boer bezette deze wethouderszetel. 

De kiesvereniging had in 1946 42 leden, in 1970 60 leden. In 1990 wordt er voor het eerst verschil gemaakt tussen leden en donateurs. Er waren toen 86 leden en 20 donateurs. Thans hebben we 111 leden en 11 donateurs. Zoals reeds eerder is vermeld was er een grote toename in het jaar 1985, te weten 31 leden en in het verenigingsjaar 2004 kwamen er 26 nieuwe leden bij. 

Over het algemeen kwamen zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen ongeveer 4 keer per jaar bijeen. De bestuursvergaderingen vonden vanaf het begin plaats bij bestuurslid K. Blankestijn, daarna een tiental jaren bij de heer G. Bakker en van 1978 tot en met het jaar 2002 bij de heer W. Kroon. Vanaf 2003 vinden deze vergaderingen plaats in "De Schakel". Niet ongenoemd mag worden het 60 jaar bestuurslidmaatschap van de heer W. Kroon. In 2006 is daar nog de nodige aandacht aan geschonken. De ledenvergaderingen werden vanaf het begin gehouden in `De Bonte Koe' aan het Plein. Daarna nog een paar jaar in de 'Goede Herderkerk' en vanaf 1976 in het gebouw `De Schakel'. De ledenvergaderingen werden over het algemeen matig bezocht. In vele verslagen wordt dat ook naar voren gebracht. Eind van de jaren 40 werd in verhouding tot het totale aantal leden de ledenvergadering nog vrij goed bezocht. Meestal wel een 30 leden op het totaal van 50 leden. Vooral in de jaren 90 was de opkomst gering, tussen de 15 en 20 leden. Voor een spreekbeurt werd in het verleden bijna altijd een predikant uitgenodigd. De laatste tijd worden ook vaak sprekers uit het politieke leven gevraagd. In het verleden werden dikwijls tijdredes gehouden zowel in Nijkerk als in Nijkerkerveen. Dit gebeurt thans binnen onze kiesvereniging dat nu een afdeling is van de landelijke SGP niet meer. 

De voorzitters vanaf 1932: 

1932 - 19?? E. van Slichtenhorst

1945 - 1946 K. Blankestijn

1947 - 1962 A. Heimensen

1962 - 1980 E.J. Zwarts

1980-1982 W. Ruiter

1982-1985 K. Blankestijn

1985 - 2012 G. Blokhuis

2012-2017 D. van Doornik

2017 - heden  M. Slootweg. 

 

De  gemeenteraadsleden vanaf 1949: A van Hel, E.J. Zwarts, W. Ruiter, J.H. Temmermans, J.C. van Dam, G. Blokhuis, G.H. Boer, J. Mekking, H.A. Lambooij, A.M. Boer, W. Oosterwijk en J.J. Lok.

SGP wethouders: G.H. Boer 1994-2000; H.A. Lambooij 2000-2011; W. Oosterwijk 2018-2014

De geschiedenis van de ChristenUnie in Nijkerk

De ChristenUnie is ontstaan in 2000 door het samengaan van de GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) en de RPF (Reformatorisch Politiek Federatie) eerst als federatie en in 2002 als één partij. Rond de landelijke verkiezingen van 1994 werd de kiem gelegd voor het samengaan van de GPV en de RPF. Op Gemeentelijk, Provinciaal en Europees -niveau werd al heel lang samengewerkt en kwam men met gemeenschappelijke lijsten uit. 
De GPV werd in de naoorlogse jaren opgericht, te weten in 1948. Landelijk bekende GPV-ers waren destijds Pieter Jongeling (ook bekend onder het pseudoniem Piet Prins (Snuf de Hond)), Gert Schutte (1981 tot 2001 kamerlid) en Eimert Middelkoop (Minister van defensie van 2007 tot 2010). De RPF is voorgekomen uit de bezwaarden van destijds de ARP, tijdens de fusiebesprekingen tot de vorming het huidige CDA, in 1975. Bekende vertegenwoordigers van de RPF waren destijds Mijndert Leerling (1981 tot 1994 Kamerlid), Leen van Dijke (1994 tot 2002 Kamerlid). Kars Veling trad op als eerste lijsttrekker van de ChristenUnie. Deze werd al heel snel opgevolgd door Andre Rouvoet (2002 tot 2012 kamerlid en van 2007 tot 2010 Minister Van Jeugd en Gezin). Na Arie Slob is Gertjan Segers de huidige Politiek -leider. Voor meer informatie zie: https://www.parlement.com
Op plaatselijk niveau werken de voornoemde partijen al heel lang samen met de SGP. De eerste samenwerkingsverklaring dateert uit 1978. Dit betekent dat dit jaar het 40 -jarig jubileum gevierd kan worden. Over de vroege jaren van de samenwerking is, van ChristenUnie -zijde, niet veel meer  bekend. Documentatie is niet of weinig aanwezig. Recent bekende  RPF -ers zijn: Ad Boer, Henk Haandrikman en Johan van de Water allen van 1982 tot 2006 raadslid of wethouder in Nijkerk. De laatste wethouder van ChristenUnie -huize was Geert Horst. In 2016 is het toenmalige college gestruikeld over de winkeltijdenwet, waarbij Geert Horst zich als wethouder zich moest terugtrekken. De ChristenUnie en de SGP hebben altijd hun politiek bedreven, vanuit de morele normen en waarden uit de Bijbel, als gezag dragend Woord van God.