Programma

Verkiezingsinformatie in begrijpelijke taal

Wij kregen afgelopen maand het volgende bericht toegestuurd:
Cliënten van 's Heeren Loo in onze gemeente willen ook graag hun stem uitbrengen op 16 maart.  
Ze zijn bezig met begrijpelijke communicatie rondom de verkiezingen voor cliënten
 
Zoals u in het filmpje ziet, is de taal van de politiek vaak te ingewikkeld.
Daarom heeft onze lijsttrekker, Harke Dijksterhuis in begrijpelijke taal de vragen beantwoord die zijn gesteld:

Verkiezingsprogramma in duidelijke taal

(scroll naar onderen voor ons complete programma)

Voor elkaar... de komende vier jaar

Onze ambities, speerpunten en inzet hebben we samengevat in ons verkiezingsprogramma. Hier vindt u de highlights van wat wij belangrijk vinden voor Nijkerk de komende vier jaar.

Speerpunten 1 & 2 - Samenleven

1 / Hoezo voor elkaar?!

‘Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen’. Dat is de komende vier jaar de leidraad van de ChristenUnie–SGP in Nijkerk. Een slogan met een vraagteken. Daar is bewust voor gekozen. Omdat we ons werk willen doen aan de hand van vragen als: In wat voor gemeente willen we wonen? Wie kunt u zijn voor uw familie, voor uw buur man of buurvrouw? Maar ook: wat hebt u van ons als overheid nodig? We geloven dat onderling vertrouwen de basis is voor een goede samenleving. Als christelijke politieke partijen willen we midden in die samenleving staan. We willen met u in gesprek zijn en blijven, open en eerlijk.

2 / Iedereen doet mee

Iedereen kan en mag meedoen in de samenleving. Maar dat is soms best lastig. Een goede toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimtes is belangrijk. Het moet makkelijk zijn om de juiste informatie van de gemeente te vinden en te krijgen. Ook voor mensen met een zintuigelijke handicap en ook voor mensen zonder digitale vaardigheden. Discriminatie gaan we tegen.

Speerpunten 3, 4 & 5 - Duurzaamheid

3 / Isoleren woningen

Het snel isoleren van bestaande woningen heeft hoge prioriteit. We beginnen met de woningen met lage energielabels. We willen de mogelijkheden van het Nationaal Isolatieprogramma - dat er mede dankzij de landelijke ChristenUnie en SGP gekomen is - zo veel mogelijk benutten en inwoners en bedrijven waar mogelijk ondersteunen. Het is belangrijk dat de omslag naar aard gasvrije wijken voor iedereen betaalbaar blijft. Iedereen kan een bijdrage leveren door kritisch te kijken naar zijn eigen energieverbruik

4 / Duurzame opwek van energie

De gemeente Nijkerk moet in 2050 energieneutraal zijn. De energie die we verbruiken moet volledig duurzaam zijn opgewekt. Alle daken die daarvoor geschikt zijn gebruiken we voor zonnepanelen. Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven is dit zoveel mogelijk verplicht. In aanvulling daarop blijven zonnevelden en het plaatsen van windmolens nodig. Plannen hiervoor stellen we samen met inwoners en bedrijven op.

5 / Fiets en openbaar vervoer

Ruim baan voor duurzame vervoersmiddelen! Voor vervoer binnen en tussen de kernen van onze gemeente stimuleren we het fietsgebruik. Het openbaar vervoer in Nijkerk moet op een hoogwaardig niveau worden gebracht. Dit betekent voor station Nijkerk een frequentie van vier treinen per uur, voor station Hoevelaken kan de bereikbaarheid in oostelijke richting beter. In de woonwijken faciliteren we het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Speerpunten 6, 7 & 8 - Zorg

6 / Voor kwetsbare inwoners

We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Er is daarbij vooral aandacht voor de kwetsbare inwoners: de cliënt en zijn vraag staat centraal. Er moet een adequaat aanbod van zorg zijn, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie heeft. We blijven kritisch op datgene wat de overheid/samenleving betaalt en wat inwoners zelf kunnen oppakken. Zo houden we de zorg betaalbaar.

7 / Ouderen zijn waardevol

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Gelukkig worden zij steeds vitaler. Daardoor kunnen ouderen een enorme bijdrage aan het lokale vrijwilligerswerk blijven leveren. Dit blijven we stimuleren. Maar er is wel een gerichte aanpak op vergrijzing nodig. We willen nieuwe vormen van samenwerking tussen formele en informele zorg verkennen. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en overbelasting van de mantelzorgers willen we als gemeente zoveel mogelijk voorkomen.

8 / Sterke gezinnen

Kinderen moeten in Nijkerk gezond en veilig op kunnen groeien. Daarom moet er voldoende aandacht zijn voor het bevorderen van sterke en liefdevolle gezinnen. Kinderen zijn het beste af als hun ouders het samen goed hebben. Waar mogelijk moet worden voorkomen dat echtscheidingen vechtscheidingen worden. De gemeente kan helpen door het aanbieden van ouderschapscursussen, het indiceren van relatietherapie of het stimuleren van initiatieven waarbij ouders andere ouders ondersteunen.

Speerpunten 9, 10 & 11 gaan over Wonen

9 / Bouwen met respect voor het landschap

Om de woningen betaalbaar te houden is het belangrijk dat de gemeente zowel binnen als buiten de bebouwde kom voldoende blijft bouwen. We bouwen gemiddeld 250 woningen per jaar. Waardevolle landschappen willen we behouden. We kunnen dit niet alleen. De Rijksoverheid krijgt met het nieuwe kabinet een steeds grotere rol en als gemeente Nijkerk kunnen we de investeringen voor (openbaar) vervoer niet alleen betalen. Het is daarom belangrijk om samen te werken met de regio Amersfoort en de regio Foodvalley.

10 / Betaalbaar bouwen voor de eigen inwoners

Het is belangrijk dat nieuwbouwwoningen betaalbaar blijven. Een groot deel is bestemd voor het lage en middensegment (maximaal € 344.500,-). Waar het kan, komen eigen inwoners als eerste in aanmerking voor deze nieuwbouwwoningen

11 / Nieuwe woonvormen

Onze lokale samenleving vergrijst steeds sneller. Het is belangrijk dat er de komende jaren meer aandacht is voor de woonbehoefte van senioren. Bij elk nieuwbouwproject bekijken we hoe dat het beste kan worden gedaan. Alternatieve en sociale woonvormen (bijvoorbeeld ‘knarrenhofjes’) kunnen helpen om eenzaamheid tegen te gaan en contacten tussen generaties te bevorderen.

EN NOG 10 CONCRETE VOORBEELDEN

 • Ruimte voor duurzame bedrijfsvoering in de landbouw
 • Tegengaan voedselverspilling via lokaal en regionaal actieprogramma
 • Doorzetten subsidieregeling groene daken en collectieve inkoop regentonnen
 • Uitvoeren Schone Lucht Akkoord: stimuleren filters bij houtkachels
 • Laagdrempelige ontmoetingspunten voor jong en oud per kern of wijk
 • Stop Drugs Nijkerk versterken
 • Geen bordelen of coffeeshops
 • Verder verbeteren aanrijtijden ambulance in Nijkerk
 • Adequate gemeentelijke organisatie die meegroeit met bevolkingsgroei
 • Laagdrempelige - voor jong en oud toegankelijke – dienstverlening

Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen

 • Inleiding

  Voor elkaar?!

  Samenleven in vertrouwen

  De ChristenUnie-SGP is een combinatie van christelijke politieke partijen die midden in de samenleving van de gemeente Nijkerk staat. Wij hebben oog voor en bewogenheid met alle inwoners. In ons optreden zijn wij verbindend, constructief en transparant. We zijn toegankelijk voor iedere inwoner, investeren in relaties en zoeken op een open en eerlijke manier samenwerking in de samenleving en de politiek. Wij zijn er voor elkaar. Maar in de politiek willen we ook het ‘voor elkaar’ krijgen dat het in Nijkerk goed wonen is voor onze inwoners en dat dat zo blijft.

  Samenleven in een gemeente met mensen met verschillende overtuigingen vraagt om wederzijds vertrouwen én samen keuzes willen en durven maken voor de zaken die er echt toe doen. Samen leven vraagt om er voor elkaar te zijn en elkaar te vertrouwen. Wij willen handelen vanuit het geloof in Gods trouw om voor de mensen en voor de wereld te blijven zorgen. Dat ontslaat ons niet van de plicht onze verantwoordelijkheid te nemen, maar geeft wel vertrouwen in de toekomst.

  Naar onze overtuiging is de Bijbelse kernboodschap van betekenis en belang voor heel de gemeente Nijkerk. Wanneer de overheid bereid is haar handelen te toetsen aan Gods geboden, is dat goed voor de samenleving. Bij dit alles hebben we respect voor andere overtuigingen. We handelen vanuit christelijke waarden en normen, gekenmerkt door liefde voor God en onze medemens. Wij staan voor goed bestuur, consistent en eerlijk, gericht op wat op langere termijn goed is voor Nijkerk. Politiek en bestuur is het afwegen van belangen van heel de samenleving en van individuen; daarin zijn we eerlijk en transparant en altijd aanspreekbaar.

  In ons politieke werk ligt het startpunt niet bij onszelf of anderen, maar bij het gezag van Jezus Christus. De overheid is, naar onze overtuiging, door God ingesteld. Daarom hecht de ChristenUnie-SGP waarde aan ruimte voor gebed aan het begin van vergaderingen van de gemeenteraad.

 • Hoofdstuk 1 - Sociaal domein

  1.1 Algemeen

  De ChristenUnie-SGP wil zich in Nijkerk inzetten voor een samenleving waarin iedereen meedoet. In onze ogen doet iedereen ertoe. Zelfredzaamheid en zorgzaamheid gaan hand in hand. Wij verwachten dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met mensen die een handicap hebben of een langdurige zorgbehoefte kennen. Uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP is dat elk mens waardevol is. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Mensen moeten tot ontplooiing kunnen komen en zorg of zelfs bescherming ontvangen als dat nodig is. Bij zorg staan de cliënt en zijn vraag centraal, waarbij hij zo veel mogelijk zelf de regie heeft. Keuzevrijheid is daarbij belangrijk, maatwerk is geboden. Naast een adequaat aanbod van zorg moet er ook in toenemende mate aandacht zijn voor normalisering. Sommige zaken horen bij een bepaalde levensfase. Niet alle problemen zijn op te lossen met therapie of door een wijkverpleegkundige. Bepaalde problemen zouden op eigen kosten kunnen worden opgepakt en dus niet voor rekening van de overheid/samenleving behoren te komen. Dat geldt ook als het gaat om jeugdzorg. Onderlinge aandacht is belangrijk en moet gestimuleerd en soms georganiseerd worden. Ook vrijwilligersorganisaties en kerken kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Er is periodiek overleg tussen de gemeente en het Nijkerks Diaconaal Beraad. Zaken als vroegsignalering, toegang en de rol van het voorliggend veld krijgen daarin aandacht.

  De gebiedsteams zijn goed vindbaar en toegankelijk en reageren snel en adequaat op aanmeldingen. Het snel beoordelen van en inspelen op zorgsituaties is van groot belang. De gebiedsteams spelen een centrale rol in de toegang tot zorg en in de eerstelijnszorg. Daarbij moet er ruim aandacht zijn voor de samenwerking met maatschappelijke organisaties en kerken. Initiatieven voor buurthuizen zoals het Paashuis in de wijk Paasbos willen we, waar mogelijk, van harte stimuleren en ondersteunen.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van een intakegesprek, behoort goed geregeld te zijn. Hierbij kan het gebruik van de diensten van vrijwilligersorganisaties, zoals bijv. MEE of de PCOB, gestimuleerd worden.

  In situaties waar dat relevant is maakt de gemeente Nijkerk gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het werken aan een betere samenwerking om te komen tot een toekomstbestendige wijkverpleging, onder de titel ‘herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ heeft onze warme belangstelling.

  Bewonersinitiatieven in het sociaal domein moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden en tegelijk ook eerlijk beoordeeld worden in hoeverre ze daadwerkelijk bijdragen aan de versterking van het sociaal domein. We zien de kosten in het sociaal domein stijgen en we staan voor de uitdaging om onze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarvoor is een goede monitoring van het sociaal domein belangrijk. Daarbij kan ook gekeken worden naar specifieke doelgroepen. Het toepassen van een vorm van impactmeting, in hoeverre verleende zorg heeft bijgedragen aan het voorkomen van duurdere zorg, zou ook behulpzaam kunnen zijn. De Sociaaldomeinraad vervult een belangrijke rol als onafhankelijk adviesorgaan voor het college en de gemeenteraad en behoort zo goed mogelijk in staat te worden gesteld haar taken uit te voeren.

  De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, sociale fondsen, repair cafés, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV en VluchtelingenWerk Nederland.

  We willen dat de gemeente een visie ontwikkelt op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg. De gemeente moet zorgen voor goede coördinatie van de informele zorg. Enerzijds hechten we veel waarde aan preventie en aan de inzet van het voorliggend veld, anderzijds behoort ook daar kritisch gekeken te worden naar effectiviteit, goede onderlinge afstemming en samenwerking en de ‘opbrengst’ voor de samenleving. Als het gaat om schuldenproblematiek zijn er bijvoorbeeld goede voorbeelden hoe dit in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt kan worden. Wanneer het gaat om het gebruik van (zorg)middelen moet hergebruik en het delen ervan de standaard zijn.

  1.2 Jeugd en gezin

  Er moet voldoende aandacht zijn voor het bevorderen van sterke en liefdevolle gezinnen. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien zodat zij zich kunnen ontplooien tot volwaardige burgers. Zij zijn het beste af als hun ouders het samen goed hebben. De gemeente moet ouders ondersteunen door ouderschapscursussen aan te bieden. Voor kinderen is een echtscheiding meestal bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig zodat kinderen, die zich in een kwetsbare positie bevinden, bescherming krijgen. Relatietherapie kan geïndiceerd worden als de zorg van de jeugdige eigenlijk de problematiek van de ouders blijkt te zijn. Waar mogelijk moet voorkomen worden dat echtscheidingen ‘vechtscheidingen’ worden en kinderen vervolgens het slachtoffer zijn. Wij zijn voorstanders van extra inzet op initiatieven waarbij ouders andere ouders ondersteunen.

  Het is van belang om, ook waar het gaat om jeugd, de beweging te maken van problematiseren naar normaliseren. Niet elk afwijkend gedrag is een probleem. Werken aan draagkracht en omgaan met prestatiedruk (op kinderen en ouders) zijn essentieel.

  Voor het versterken van preventie en een vroegtijdige signalering van problemen moet de gemeente zo veel mogelijk samenwerken met professionals in het onderwijs en de voor- en vroegschoolse voorzieningen.

  Door de gebiedsteams wordt erop gelet dat wordt gewerkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. De ChristenUnie-SGP wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. De inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit.

  De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning wanneer jongeren die gebruik maken van de jeugdzorg de leeftijd van 18 jaar bereiken.

  De integrale aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit verdient de nodige aandacht. De inzet van HALT voor vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte voorlichting kan die aanpak versterken. Door samenwerking met ketenpartners, zoals politie, gebiedsteams, jongerenwerkers en Halt, werkt de gemeente aan veilige en leefbare wijken.

  1.3 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en ouderen

  Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Wij willen senioren actief betrekken bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid. Daarbij denken we onder meer aan de bouw van seniorenwoningen en andere woonvormen, de inrichting van extramurale zorg, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen en dagbesteding. Senioren behoren een structurele plaats te hebben in advies- en overlegorganen.

  Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is een belangrijk principe, met een sociaal netwerk in de buurt en met bereikbare voorzieningen. De ChristenUnie-SGP wil dat senioren ouder dan 75 jaar standaard een bezoek krijgen om (verborgen) problemen tijdig op het spoor te komen. Gezien de verandering in de bevolkingssamenstelling moet er aandacht zijn voor de verwachte toename van eenzaamheid onder oudere ouderen. De gemeente moet initiatieven waardoor ouderen elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld samen eten, stimuleren. Nijkerk moet ‘dementievriendelijk’ worden, zodat mensen met deze ziekte kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Het is gewenst dat sport en bewegen door ouderen een speerpunt van het gemeentelijke sportbeleid wordt. We zijn een groot voorstander van Welzijn op Recept.

  De gemeente moet met het oog op de (nabije) toekomst een visie op vergrijzing formuleren en daar concreet beleid bij maken waar dat gewenst maar nog afwezig is. Dan denken we niet alleen aan zorg en ondersteuning maar ook aan veiligheid, bewegen en sport, inrichting van de openbare ruimte, inrichting van wonen voor ouderen en ontmoeting en verbinding. Daarbij maakt de gemeente gebruik van de goede voorbeelden in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg / BeterOud. De gemeente streeft naar de aanwezigheid van een (soort) gezondheidscentrum in elk van de kernen.

   

  1.4 Vrijwilligers en mantelzorgers

  Vrijwilligers en mantelzorgers zijn binnen onze samenleving van onschatbare waarde. De gemeente wil beide groepen maximaal voorzien van mogelijkheden om hun (zorg)taak uit te voeren. Dat is van toepassing op het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering en het geven van mantelzorg naast een baan. Het geldt ook voor vluchtelingen die vrijwilligerswerk willen doen. De gemeente moet op dit gebied haar visie en beleid opnieuw bezien, met oog voor de toekomst, gelet op de grote veranderingen die daarin, gezien de vergrijzing, gaan optreden qua vraag en aanbod.

  Ook biedt de gemeente de mogelijkheid van een vrijwilligersverzekering. We zien dat het doen van  vrijwilligerswerk ook bijdraagt aan de vitaliteit en gezondheid van de vrijwilliger zelf.

   

  Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De gemeente dient mensen die mantelzorg bieden of gaan bieden actief op de mogelijkheden van ondersteuning te wijzen. Betrek mantelzorgers bij het keukentafelgesprek met cliënten. De ChristenUnie-SGP wil specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie.

  1.5 Inclusieve samenleving

  Iedereen kan en mag meedoen in de samenleving. Maar of dat lukt, is afhankelijk van het vermogen om mee te kunnen doen, de participatiedraagkracht. De gemeente werkt aan de uitvoering van de lokale inclusie-agenda. Een goede toegankelijkheid is vereist voor gemeentelijke gebouwen en voor openbare ruimtes in het algemeen. Evenementen moeten bezocht kunnen worden door bezoekers met een beperking. Een goede toegankelijkheid is ook vereist tot informatie van de gemeente. Dit geldt voor mensen met een zintuigelijke handicap en ook voor mensen zonder digitale vaardigheden. Zij moeten een beroep kunnen blijven doen op algemene diensten.

  Discriminatie ten aanzien van ras, leeftijd, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid moet worden tegengegaan. Onderlinge acceptatie kan in veel gevallen nog verder worden bevorderd.

  1.6 Vluchtelingen

  Voor de ChristenUnie-SGP zijn gastvrijheid en integratie twee kernwoorden. We moeten bereid zijn crisisopvang te bieden als dat nodig is, wel passend bij de schaal van Nijkerk. Bij de huisvesting van statushouders is een evenwichtige spreiding over de wijken van belang. Statushouders moeten zich welkom kunnen voelen.

  We maken ons sterk voor een helder en integraal inburgeringstraject voor asielmigranten/ statushouders en voor een goede casusregie vanuit de gemeente. Bij inburgering en het verwerven van een plek in de maatschappij moet de nadruk liggen op het opbouwen van een sociaal netwerk en op de meest duurzame en tevens kortste weg naar werk. De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers op z’n minst minimale opvang bieden (bed, bad en brood) zolang zij in Nijkerk verblijven.

  1.7 Onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie

  De aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstanden verdient blijvende aandacht. Daarvoor is het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen een belangrijk middel. Contactpersonen van de gemeente moeten vaardig zijn in het signaleren van laaggeletterdheid bij volwassenen.

  De gemeente werkt in overleg met o.m. onderwijs, bibliotheken en gebiedsteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.

  Wanneer er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van voor- en vroegschoolse voorzieningen. Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

  Het is belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdzorg goed op elkaar worden afgestemd.

 • Hoofdstuk 2 - Leefstijl

  2.1 Algemeen

  De ChristenUnie-SGP hecht grote waarde aan een goed voorzieningenniveau in alle kernen. Wat betreft sport en maatschappelijk vastgoed zetten we ons in voor het behoud van kwaliteit waarbij we verantwoord met overheidsgeld omgaan. Culturele voorzieningen in de breedte willen we stimuleren. Die moeten voor iedereen toegankelijk zijn, met een eerlijke eigen bijdrage.

  2.2 Zondag

  De zondag als vaste rustdag is goed voor zowel de individuele inwoner als de Nijkerkse samenleving. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat mensen de zondag als rustdag kunnen benutten en invullen. Het is de taak van de gemeente te zorgen voor rust en orde in de buurt van plaatsen waar godsdienstige samenkomsten worden gehouden.

  2.3 Alcohol en drugs

  Landelijk gezien is het alcoholgebruik in Nijkerk gemiddeld. De doelstelling van ChristenUnie-SGP is dat dat gemiddelde blijft afnemen.

  De ChristenUnie-SGP vindt handhaving van de openbare orde en het stimuleren van alcoholmatiging, zeker bij jongeren, van groot belang. De gemeente moet inzetten op preventie en communicatie en strikt zijn in de handhaving en toepassing van de regels (Drank- en Horecawet). Zij moet overtreding streng aanpakken.

  Naar schatting gebruikt 40 % van de jongeren in Nijkerk wel eens drugs. 80% van die jongeren stopt na verloop van tijd weer met experimenteren, 20% van de gebruikers raakt verstrikt in grotere of kleinere problemen. ChristenUnie-SGP vindt dat preventieve aanpak en samenwerking via Stop Drugs Nijkerk moet worden voortgezet.

  De ChristenUnie-SGP is voorstander van het zogeheten ‘IJslandse preventiemodel’, waarbij er een cruciale rol is weggelegd voor het gezin. Dit preventiemodel wil een positieve leefomgeving creëren, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik.

  De ChristenUnie-SGP is en blijft tegen coffeeshops of vergelijkbare gelegenheden. De gemeente moet zich sterk maken voor het voorkomen en bestrijden van drugsbezit en straathandel. Zij moet drugsgebruik actief tegengaan én actief bijdragen aan het tegengaan van alle soorten verslavingen die de gezondheid van onze inwoners aantasten

  2.4 Cultuur

  Cultuur legt een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Daarin vinden mensen ontspanning en betekenis. ‘Cultuur’ draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. Culturele activiteiten zijn in de ogen van ChristenUnie-SGP een zaak van het particulier initiatief. ChristenUnie-SGP pleit voor een gevarieerd en algemeen toegankelijk cultuuraanbod waardoor creativiteit en onderlinge verbinding wordt gestimuleerd. De inzet van de gemeente dient ook gericht te zijn op het stimuleren van kennismaking met en deelname aan culturele activiteiten door kinderen en jongeren. Deze activiteiten moeten zo veel mogelijk aansluiten op het onderwijs. Wij pleiten voor cultuur ‘in de breedte’. Zij moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

  Een goede bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Daarnaast kan ze een probaat middel zijn in de strijd tegen laaggeletterdheid. Ook biedt deze voorziening leesplezier en toegang tot een schat aan informatie.

  2.5 Cultureel en archeologisch erfgoed

  Cultureel en archeologisch erfgoed is verbonden met onze lokale identiteit. De bescherming van monumenten en cultuurhistorisch erfgoed draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en toeristen. Laten we zuinig zijn op onze lokale historie. Waar mogelijk moet die zichtbaar zijn in openbare ruimten. De gemeente moet een goed monumentenbeleid voeren en haar monumentenlijst, in goed overleg met de adviescommissie omgevingskwaliteit, actueel maken en houden. Cultuurhistorisch erfgoed moet worden behouden door middel van herbestemming. In oude en authentieke straten moet worden gebouwd met oog voor de geschiedenis. ChristenUnie-SGP wil in het gemeentelijk beleid meer aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed omdat daarin de identiteit van de gemeente zichtbaar wordt. Het Nijkerks cultureel erfgoed is zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk.

  2.6 Sport

  Sport en beweging zijn voor iedereen belangrijk met het oog op ontspanning en gezondheid. De gemeente dient te zorgen voor voldoende, veilige en duurzame sportvoorzieningen
  De ChristenUnie-SGP wil breedtesport (sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis) stimuleren en daarin investeren. Het is een goede zaak basisschoolleerlingen te stimuleren meer te bewegen; bijvoorbeeld via het programma van Jongeren op Gezond Gewicht en Nijkerk Sportief en Gezond. De ChristenUnie-SGP vindt het huidige subsidie- en tarievenbeleid een goede basis voor de ondersteuning van sportverenigingen. Het verdient aanbeveling in het beleid van de gemeente ruime aandacht te schenken aan voorlichting aan minima zodat zij regelingen voor deelname aan sport en cultuur optimaal benutten. De ChristenUnie-SGP wil dat alle kinderen van de gemeente een zwemdiploma kunnen halen. Tevens moet er aandacht komen voor sporten en bewegen in de buitenruimte (zie hoofdstuk 5).

  Sport is een belangrijk onderdeel van preventiebeleid. We ondersteunen daarbij het Leefstijlakkoord in Nijkerk als uitwerking van het Nationaal Preventie Akkoord. Programma’s als ‘gezonde sportkantine’ en ‘rookvrije generatie’ verdienen onze steun.

 • Hoofdstuk 3 - Duurzaamheid en economie

  Voor de ChristenUnie-SGP is duurzaamheid een belangrijk thema vanwege de zorg voor de schepping. We hebben de opdracht onze aarde zorgvuldig te beheren en te bewaren. Dat betekent dat we er zuinig mee dienen om te gaan zodat toekomstige inwoners van gemeente Nijkerk er nog steeds goed kunnen leven

  Een goed draaiende lokale economie is zeker onderdeel van een duurzame toekomst voor Nijkerk.

  3.1 Energie

  Voor klimaatverandering is bewustzijn van en aanpassing van ons gedrag van groot belang. De Nijkerkse klimaatdoelstelling is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te behalen zijn goede tussentijdse doelen nodig. Die zijn in 2019 voor de periode tot 2030 vastgelegd in een routekaart ‘Nijkerk Energieneutraal’. In de komende periode moeten de doelen voor na 2030 worden geconcretiseerd. De ambitie wordt verwerkelijkt door enerzijds allerlei vormen van besparing op het energiegebruik te realiseren en anderzijds door de toename van het gebruik van duurzame energie in plaats van fossiele energie. Een van de eerste mijlpalen ligt in 2030 als we 20% minder energie gebruiken en 28% van de nog wel gebruikte energie duurzame energie is. De ChristenUnie-SGP zet in op bewezen rendabele technieken; er is geen tijd meer om te wachten op innovaties. Uiteraard staan we wel open om innovaties een goede kans te geven in pilots. 

  Nieuwbouw wordt gasloos uitgevoerd en gebouwen worden minimaal energieneutraal geleverd. Ook pleiten wij voor verplicht plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van allerlei nieuwe en bestaande bedrijven en huizen. Dit kan in een Omgevingsplan worden vastgelegd. Om bestaande gebouwen te verduurzamen zijn duurzaamheidsleningen beschikbaar. We maken gebruik van nationale en provinciale subsidies en richten ons op woningen met lage energielabels. In samenhang hiermee zijn we voorstander van een adequate aanpak van energiearmoede gericht op lagere inkomens.

  Wij ondersteunen de aanpak van de Warmtevisie van een wijkgerichte aanpak gekoppeld aan de herinrichting van de openbare ruimte. Initiatieven uit de samenleving voor opwek van duurzame energie en/of reductie van energiegebruik worden zoveel mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van waterstof. De gemeente moet in ieder geval het goede voorbeeld geven bij de eigen gebouwen.

  Andere belangrijke energiegebruikers in Nijkerk zijn de bedrijven en het verkeer (zie Hoofdstuk 5). Bedrijven zijn al verplicht om duurzaamheidsmaatregelen in te voeren met een terugverdientijd van vijf jaar; onze Omgevingsdienst houd daar actief toezicht op.

  Het elektriciteitsnetwerk is cruciaal voor veel maatregelen om energieneutraal te kunnen worden. De gemeente moet op zowel lokaal als regionaal niveau actief met de netbeheerder in gesprek zijn om de voorwaarden te scheppen voor slimme inzet van duurzame energie. Op wijkniveau kunnen buurtbatterijen een rol spelen.

  Zowel voor het bedrijfsleven als voor bewoners van huizen moeten duurzaamheidsarrangementen ontwikkeld en aangeboden worden. Men moet op één plek terecht kunnen voor advisering over zowel de techniek als de financiën van deze duurzaamheidsarrangementen, bijvoorbeeld met behulp van energiecoaches. Deze aanpak kan verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Daarmee maken we het onze inwoners zo makkelijk mogelijk om zelf stappen naar energieneutraliteit te maken.

  3.2 Grondstoffen

  Naast de noodzaak om het energiegebruik te verduurzamen, wordt steeds duidelijker dat we te kwistig omgaan met onze grondstoffen. Op diverse terreinen is ook op dit thema duurzaamheidswinst te halen

  Gescheiden inzamelen van afval is voor Nijkerk de norm; we streven ernaar om de hoeveelheid restafval echt zoveel mogelijk te verminderen. De afgelopen jaren zijn in Nijkerk goede stappen gemaakt (nu minder dan 100kg/jr. restafval per huishouden).

  Bij nieuwbouwprojecten moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar circulair bouwen. De ambitie voor het hergebruik van bouwmaterialen moet hoger worden dan de huidige 2%.

  Hergebruik van spullen via allerlei tweedehands-winkels juichen we als gemeente toe. Het tegengaan van voedselverspilling moet door iedereen opgepakt worden; via voorlichting moet dit blijvend gestimuleerd worden.

  Hoewel er geen verplichting is gekomen om alle daken asbestvrij te maken, willen we asbestsanering wel stimuleren. Er liggen goede kansen om asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen te combineren.

   

  3.3 Luchtkwaliteit

  Een gezonde luchtkwaliteit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Nijkerk heeft het ‘Schone Lucht Akkoord’ ondertekent en zal daar invulling aan geven. Streng toezicht op de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, waaronder fijnstof, door het bedrijfsleven is nodig. Een overgang naar elektrische voertuigen door het bedrijfsleven, in de bouw en door onze inwoners kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Nijkerk. Intensieve agrarische bedrijven zullen we stimuleren om innovatieve maatregelen te nemen om hun uitstoot van diverse stoffen te reduceren. We werken hiervoor samen in Regio Foodvalley. Een andere bron van luchtvervuiling is houtstook. Via voorlichting dient gewerkt te worden aan bewustwording over dit effect bij stokers van hout en over de mogelijkheden om de uitstoot zoveel te beperken door b.v. kachels met filters.

  Voor de ontwikkeling van de natuur is het voorkomen van lichtvervuiling van groot belang. Met name in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden moet hier aandacht voor zijn.

  3.4 Toekomstbestendig waterbeheer

  ‘Leven met water’ is een thema dat ook onze gemeente raakt. Wateroverlast enerzijds, maar ook droogte/waterschaarste anderzijds vragen erom dat de gemeente hiervoor een strategie ontwikkelt. Samenwerking met de waterschappen is onmisbaar; daarbij kunnen we aansluiten op de zogenaamde ‘blauwe’ omgevingsvisie.

  Inwoners hebben een belangrijke rol in waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt onder andere door de collectieve inkoop van regentonnen te stimuleren. De inzet op aparte afvoer van regenwater blijft. Aanleg van groene daken wordt bevordert omdat dit bijdraagt aan zowel waterberging, verkoeling en biodiversiteit.

  Klimaatadaptief denken gaat verder dan alleen wateropvang. Het gaat om de mogelijkheid om klimaatverandering op te vangen of het nu om meer hitte, meer water of andere klimatologische omstandigheden gaat. De gemeente Nijkerk moet zich hier de komende tijd actief mee bezig gaan houden.

  3.5 Bedrijven in Nijkerk

  Nijkerk is door haar centrale ligging en kwaliteiten een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en ondernemers, inclusief ZZP’ers. Dit willen wij zo houden door te voorzien in voldoende bedrijfslocaties. Kwaliteit gaat hierbij voor op kwantiteit. Toekomstbestendige bedrijventerreinen dragen een positieve bijdrage aan de economie van Nijkerk. Revitalisatie van bestaande bedrijventerreinen zal middels een gebiedsgerichte aanpak een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en het vestigingsklimaat. 

  Zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven is een ‘rode-loper-benadering’ gewenst; een bedrijfscontactfunctionaris die bedrijven helpt door de nodige gemeentelijke procedures te komen onder het motto ‘ja, mits’. 

  Contacten onderhouden wij met ondernemingsverenigingen om zo samen te zoeken naar wat goed is voor de economie van Nijkerk. Ondernemers worden gemotiveerd sociaal, maatschappelijk bewust en duurzaam te ondernemen.

  3.6 Arbeidsmarkt

  De ChristenUnie-SGP hecht veel waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kans krijg om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten. Inwoners die werk en/of scholing zoeken worden professioneel geholpen. Wij hebben oog voor de discrepantie tussen de behoefte van bedrijven aan voldoende goed opgeleid personeel en de beschikbaarheid van deze mensen. 

  Arbeidsparticipatie vinden wij belangrijk. De Participatiewet vormt het vangnet voor degenen die tijdelijk niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Naast inkomensondersteuning worden zij middels re-integratietrajecten geholpen aan een nieuwe en liefst duurzame werkplek. Ondernemers die uitkeringsgerechtigden een nieuwe kans willen bieden moeten ontzorgt worden door de inzet van middelen zoals job coaching, proefplaatsing en een tijdelijke loonkostensubsidie.

  Invulling van het Sociaal Akkoord middels de Banenafspraak om inwoners met een arbeidsbeperking in te zetten is een opgave voor zowel de gemeente als alle ondernemers. De gemeente is verantwoordelijk om voldoende werkplaatsen beschikbaar te hebben voor diegene die een indicatie Doelgroepregister (DGR) hebben en niet in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren. Tevens willen wij ruim oog hebben voor inwoners die al jaren werken bij of gedetacheerd zijn via de Sociale Werkvoorziening. 

  De gemeente zal haar verantwoordelijkheid nemen door zo maximaal mogelijk bij haar inkoop en aanbestedingen Social Return on Investment (SROI) uit te vragen. Hierdoor wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd en zijn er meer mogelijkheden beschikbaar voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  3.7 Aantrekkelijke centra

  Winkelgebieden worden zoveel mogelijk geconcentreerd in het centrum van de verschillende kernen. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven is aandacht nodig voor de uitstraling van de buitenruimte. De gemeente blijft daarin investeren. Daarnaast is aandacht nodig voor diversiteit van winkels en horeca en andere publiekstrekkers om aantrekkelijk en gezellig winkelgebied te blijven. De bereikbaarheid van deze centra per fiets en te voet verdient meer aandacht.

  Het is belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen op acceptabele afstand van de winkels beschikbaar zijn, zonder de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied aan te tasten. Vormen van tijdsregulering of betaling zijn verstandig om de juiste beschikbaarheid van parkeerplaatsen te realiseren. Voor de gemeente is kostenneutraliteit het uitgangspunt voor het parkeerbeleid. In de verschillende kernen zal op verschillende wijze invulling gegeven moeten worden aan deze uitgangspunten.

  Het is belangrijk om over onze aantrekkelijke centra helder te communiceren met inwoners en bezoekers. Daarbij gaat het niet alleen over de centra maar ook over andere mogelijkheden voor bezoek en ontspanning in onze gemeente. Binnen het beleid voor vrijetijdseconomie wordt hier aandacht aan gegeven.

  3.8 Agrarische sector en landschapsbeheer

  De ChristenUnie-SGP heeft hart voor de agrarische bedrijven en wil ruimte geven voor een duurzame bedrijfsvoering. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met de bodem, de natuur en uiteraard met dieren. Daarbij liggen er uitdagingen ten aanzien van emissies en effecten op natuurgebieden, in het bijzonder van stikstof. We sluiten aan op het beleid van regio Foodvalley waar een gebiedsgerichte aanpak wordt voorgestaan. Extensivering van de landbouw, innovatie bij intensieve landbouw gericht op vermindering van uitstoot en aandacht voor de juiste locatie van de agrarische activiteiten in de regio vormen belangrijke onderdelen van deze gebiedsgerichte aanpak. Deze gebiedsgerichte aanpak heeft kans van slagen als alle overheden hun beleid en middelen hiervoor inzetten.

  Diverse agrariërs willen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten. De gemeente moet actief meewerken aan een zinvolle transformatie van de vrijkomende gebouwen en gebieden en die bezien als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak. Het gaat om duurzaam perspectief voor zowel stoppende als doorgaande agrariërs. Uitgangspunt is dat het buitengebied zoveel mogelijk behouden blijft voor agrarisch gebruik.

  Initiatieven om de relatie tussen voedselproductie en voedselconsumptie op lokaal niveau dichter bij elkaar te brengen, steunen we graag.

  Hoogwaardig landschapsbeheer met oog voor (bio-)diversiteit is belangrijk voor de ChristenUnie-SGP. Een fraai en toegankelijk landschap vormt een meerwaarde voor de natuur en voor recreatief gebruik van zowel onze inwoners als toeristen. Initiatieven die hieraan bijdragen verdienen onze steun. Het verdient aandacht om de inzet van agrariërs voor dit beheer te compenseren.

 • Hoofdstuk 4 - Veiligheid en handhaving

  4.1 Preventie en handhaving

  Gelukkig gaat er in de gemeente Nijkerk heel veel goed en is er relatief weinig vandalisme en/of overlast voor de bewoners. Helaas zijn er plekken in de gemeente waar wel overlast ervaren wordt,  voornamelijk van jongeren. Onze indruk is dat het om een heel klein gedeelte van de jongeren gaat; veel jongeren zijn hier nooit bij betrokken. Er moet voldoende ruimte zijn voor jongeren om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, etc. ook in de openbare ruimte. Helaas wordt er  tijdens sommige evenementen wel overlast ervaren wordt door bewoners. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor om breed in te zetten op preventie en gericht in te zetten op handhaving op plaatsen en tijdstippen dat het nodig is. Breed inzetten op preventie kan in onze optiek ook betekenen het faciliteren van regelmatig terugkomende leuke evenementen/activiteiten voor alle leeftijdsgroepen (jeugdfestival, gezinsmarkt, jongerenwerk etc.) en aandacht voor groepen (jongeren) die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben om zich gewaardeerd te voelen in onze samenleving.

  Om onze inwoners een goed veiligheidsgevoel te geven is echter ook nodig dat er lage drempels zijn voor het (anoniem) doen van aangifte, melden van overlast en een goede terugkoppeling door de politie. Een bredere communicatie over de politieresultaten in de gemeente Nijkerk is gewenst.

   

  4.2 Samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie

  De gemeente moet haar coördinerende taak op het gebied van algemene veiligheid goed uitvoeren.  Woninginbraken hebben veel invloed op de veiligheidsbeleving van onze inwoners; preventie door voorlichting verdient aandacht naast de opsporingsactiviteiten van de politie. Daarnaast is aandacht nodig voor de veiligheidsbeleving in de winkelcentra van onze kernen.

  Buurtpreventie is belangrijk en verdient blijvende aandacht. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk; een meer continue bezetting van deze post en het faciliteren van communicatie over de wijkagenten door de gemeente kan hieraan bijdragen. Inzet van buurtbemiddelaars bij vervelende situaties in de wijken moet gefaciliteerd worden.

  Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen de gemeenteraad, burgemeester en politie over de politieresultaten. De gemeente is actief in de Veiligheidsregio om te waarborgen dat in de gemeente Nijkerk de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) voldoende beschikbaar zijn en blijven. De aanrijtijden voor de ambulance moeten minimaal op de landelijke normen komen.

  Bij een ramp of crisis moet de gemeente goed voorbereid zijn op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefening verdienen veel aandacht.

  Steeds vaker probeert criminaliteit zich te verbinden met de bovenwereld; dat noemen we ondermijning. Dit gebeurt ook in Nijkerk. Criminelen krijgen hiermee onacceptabele invloed op de samenleving en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af. Samen met politie en andere veiligheidsdiensten moet gemeente Nijkerk hier tegen optreden.

  4.3 Prostitutie, social media en seksueel grensoverschrijdend gedrag

  De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente het huidige beleid voortzet tegen prostitutie en de vestiging van bordelen in de gemeente Nijkerk. Prostitutie verplaatst zich steeds vaker naar thuissituaties en daarmee neemt de onzichtbaarheid toe en ook de kans op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De gemeente moet alle middelen inzetten om alle vormen van prostitutie te weren.

  Verschijnselen als loverboys- en girls, sexting, grooming en andere vormen van ‘machtsmisbruik’ verdienen veel aandacht. Er gaat helaas veel leed verscholen achter deze begrippen. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat ouders, scholen en bijvoorbeeld jongerenwerkers samen optrekken bij het geven van voorlichting en hulpverlening.

 • Hoofdstuk 5 - Ruimte en verkeer

  De kernen van gemeente Nijkerk liggen tussen de noord-oostvleugel van de Randstad en de zuid-westvleugel van de Veluwe. Dat maakt onze gemeente uniek en aantrekkelijk en daar zijn we zuinig op.

  5.1  Ontwikkelmogelijkheden

  De ChristenUnie-SGP zet zich in voor behoud van de waardevolle landschappen. Om toch tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar woningen, ruimte om te werken en andere voorzieningen, wordt eerst gezocht naar ontwikkelmogelijkheden binnen de bestaande bebouwing. In de bestaande bebouwing moet de kwaliteit van leven echter minimaal gelijk blijven. Daarom zal er in de praktijk ook buiten de bestaande bebouwing ontwikkeld moeten worden. Dat vraagt om zorgvuldige inpassing waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de agrarische sector en het landschap. Blauwe (water) en groene (natuur) kwaliteit verdient bescherming. ChristenUnie-SGP pleit ervoor om de uitbreiding van het bebouwde oppervlak hand in hand te laten gaan met de uitbreiding van openbaar toegankelijke water- en natuurgebieden.

  5.2 Woonbeleid

  Een eigen veilige omgeving en zelfstandig kunnen wonen is voor iedereen van wezenlijk belang. Helaas is er een fors tekort aan woonruimten die hierin kunnen voldoen op dit moment. Daarom is het bouwen van woningen een belangrijke prioriteit in de komende jaren. Daarbij moet er zoveel mogelijk gebouwd worden voor de lokale behoefte van starters, huurders met beperkt inkomen en mensen met een zorgbehoefte. Het beleid van de Woonvisie 2020+ moet vooral worden uitgevoerd.

  Onderdelen die nog meer en blijvend aandacht vragen zijn een transparante toedeling van de verschillende woningen, het behoud van goedkope en betaalbare woningen voor de doelgroepen en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Dat betekent ook voldoende ruimte voor seniorenwoningen, in alle prijscategorieën, en met aandacht voor de onder senioren bestaande woonwensen en -behoeften. Voor senioren geldt soms het belang van doorstroming vanuit de gezinswoningen, soms ook juist het belang om langer in een aangepaste woning te kunnen blijven wonen.

  Alternatieve en sociale woonvormen kunnen helpen om het groeiende probleem van eenzaamheid tegen te gaan. De starterslening moet beschikbaar blijven in onze gemeente. ChristenUnie-SGP wil daarnaast aandacht voor: meergeneratiewoningen, circulair bouwen en alternatieve huur/woon-constructies zoals koopgarant, erfpacht, etc.

  5.3 Woonomgeving

  De directe omgeving van je woning bepaalt in hoge mate je woon-tevredenheid. Daarom hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van groen en aan fijnmazige fiets- en wandelnetwerken in de woonwijken. In de directe leefomgeving staan rust en veiligheid voorop. De aanwezigheid van auto’s in de wijk mag dit zo min mogelijk verstoren. Wijkgericht werken bevordert de leefbaarheid en de sociale samenhang van de samenleving. Wij willen ook dat de gemeente wijkgericht de openbare ruimte beheert en alert is op wat er in de wijk speelt en zo nodig samenwerkt met medewerkers van het sociaal domein en veiligheid om wijkproblematiek op te pakken. Participatie van burgers bij deze wijkgerichte aanpak wordt gestimuleerd. Slecht onderhoud van openbaar groen is een belangrijke oorzaak van ergernis. Dit onderhoud moet in orde zijn, waarbij helder moet zijn wat het niveau van onderhoud behoort te zijn. Afhandeling van klachten over de openbare ruimte moet adequaat gebeuren. Voor de jeugd moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn in de woonwijken, al dan niet aangelegd als natuurspeelplaatsen. Introductie van breed toegankelijke kunst in de woonomgeving draagt bij aan herkenbaarheid van de eigen omgeving.

  We hebben in de gemeente Nijkerk drie kernen (Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen) en een aantal buurtschappen. We willen dat de gemeente actief de verbinding zoekt met ambassadeurs van deze gebieden. Deze ambassadeurs staan met beide benen in hun eigen woongebied en hebben gemakkelijk en regelmatig toegang tot de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur. De laatste jaren is daar deels invulling aan gegeven, maar dat kan nog een forse boost gebruiken. De ChristenUnie-SGP ziet graag mogelijkheden om hierbij met buurtbudgetten te werken.

  Veel mensen willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarom moet er ruimte zijn voor nieuwe woningen bij alle kernen. Alle kernen hebben passende voorzieningen (winkels, sport) en goede (multimodale) bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen buiten hun eigen kern.

  Bewegen draagt sterk bij aan de gezondheid van onze inwoners. De afgelopen tijd heeft behoefte aan bewegen in de direct nabijheid van de eigen woonomgeving geaccentueerd. In de wijken zelf moet aandacht komen voor bewegingsmogelijkheden voor diverse doelgroepen, bijv. door beweegtoestellen te plaatsen. Daarnaast dient veel meer aandacht aan wandel- en fietsroutes te worden besteed. Deze verbinden de bebouwde omgeving met het landschap.

  5.4 Verkeer en bereikbaarheid

  In het verkeer heeft veiligheid de eerste prioriteit. In het onderhoud en de aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden willen we dat er meer rekening wordt gehouden met ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Handhaving in het verkeer verdient meer aandacht. De gemeente zoekt daarvoor actief de samenwerking met  de politie. Verkeersveiligheid begint al op de basisscholen; de rol van de plaatselijke afdeling van VVN hierin verdient steun. Rond scholen moet autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigd worden. Wel dienen er voldoende (veilige) kiss-and-ride-plekken te zijn in de directe nabijheid van scholen.

  Naast handhaving kan ook een reconstructie de veiligheid van bepaalde wegen of kruispunten verhogen. De gemeente neemt een proactieve houding waar dat gewenst is, gelet op geregistreerde (bijna-)ongevallen.

  Na veiligheid is duurzaamheid enorm belangrijk. Verkeer zorgt voor een fors deel van het energiegebruik en emissies van schadelijke stoffen in onze gemeente. Daarom moet het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer veel meer gestimuleerd worden. Stimulering van het fietsgebruik vraagt om verbetering van het fietsnetwerk door verbeterde bewegwijzering, aanleggen/verbreding van delen in het fietsnetwerk. De e-bikes, speed-pedelecs én de gewone fietsen vragen om een hogere kwaliteit van het (regionale) fietsnetwerk. Goede verlichting van het fietsnetwerk draagt bij aan verbetering van het sociale veiligheidsgevoel en draagt daarmee bij aan meer fietsgebruik voor duurzame bereikbaarheid.

  Qua openbaar vervoer zetten we vooral in op hoogwaardig OV op de stations Nijkerk en Hoevelaken. In Nijkerk moet de bedieningsfrequentie naar vier treinen per uur en in Hoevelaken moet de bereikbaarheid in oostelijke richting verbeterd worden. De behoefte aan station Corlaer hangt af van de mate waarin er tussen Nijkerk en Nijkerkerveen nog veel woningbouwontwikkeling komt. Je kunt gemakkelijk te voet, per fiets en met de bus bij de bestaande stations komen en bij de Amersfoortse stations. De kwaliteit van het busnetwerk in onze gemeente staat onder druk. Overleg met de concessieverlener van busdiensten (provincie Gelderland) moet gericht zijn op behoud van het netwerk en/of op het bieden van alternatief openbaar vervoer via maatwerk.

  Autogebruik zal een belangrijke rol blijven spelen in de bereikbaarheid van onze gemeente. Daarom zetten we in op facilitering van de elektrificering van het autopark. De rol van de gemeente is daarbij vooral om de behoefte aan laadplekken te faciliteren in de woonwijken. Bij een grotere behoefte zullen nieuwe concepten hiervoor geïntroduceerd moeten worden. De capaciteit van het wegennet in onze gemeente is aan de grenzen gekomen. Groei van de gemeente leidt meer en meer tot knelpunten op het wegennet. Er moeten aanvullingen en/of verbeteringen in de weginfrastructuur komen aan de randen van de  verschillende kernen om snel naar de belangrijkste bestemmingen (snelwegen, , andere woonkernen en regionale bestemmingen) te kunnen komen zonder al te veel door woonwijken te hoeven rijden. Op een aantal locaties in de gemeente zouden deelautoconcepten een mooie rol kunnen vervullen om de behoefte aan parkeergelegenheid te beperken en daarmee de kwaliteit van de woonomgeving te verhogen.

  5.5 Begraafplaatsen

  Begraafplaatsen in onze gemeente zijn belangrijk. In de eerste plaats uit eerbied voor de overledenen, maar ook als plaats van herinnering en overpeinzing. Maar ook vanwege de aanwezigheid van historische en monumentale graven. De ChristenUnie-SGP vindt dat de begraafplaatsen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau moeten worden onderhouden. De kosten van het begraven moeten betaalbaar zijn en blijven. De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het bouwen van een crematorium in Nijkerk. Het beschermen van de grafrust op verzoek van de nabestaanden is een belangrijke taak voor de gemeente.

 • Hoofdstuk 6 - Bestuur en bedrijfsvoering

  De overheid moet dicht bij de inwoners staan. Goed bestuur en integer leiderschap zijn belangrijk voor een bloeiende samenleving en dragen bij aan het vertrouwen van de burger. Nijkerk is met ruim 44.000 inwoners een middelgrote gemeente. De ChristenUnie-SGP vindt deze omvang groot genoeg om haar taken goed uit te kunnen voeren. De ingezette samenwerking qua bedrijfsvoering met de gemeenten Putten, Leusden en Bunschoten is nodig om een organisatie met voldoende kwaliteit en efficiëntie te kunnen realiseren die in staat is om voldoende personeel aan te trekken.

  6.1 Regionale samenwerking

  Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker voor het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen. De samenwerking met regio Foodvalley is belangrijk voor Nijkerk als gemeente waarin veel voedsel gerelateerde bedrijvigheid zit. Dat geldt echter ook voor Regio Amersfoort waarmee we vooral qua mobiliteit en wonen sterke relaties hebben. De besluitvorming in deze regionale samenwerkingsverbanden moet transparant en democratisch plaatsvinden; zoveel mogelijk op lokaal niveau.

  De relaties met provincies, rijk en EU kunnen en moeten nog verder versterkt worden. Grotendeels verloopt dat via de lijn van de regio’s, maar de gemeente zelf zal daar blijvend aandacht aan moeten geven.

   

  6.2 Communicatie

  Voor veel mensen wordt de samenleving ingewikkeld. Zonder communicatie geen vertrouwen. Wij willen dat de gemeente haar communicatie zo simpel mogelijk houdt. Verdergaande digitalisering is daarbij een prima ontwikkeling voor een groot deel van onze inwoners. Onze digitale middelen moeten dan wel voor iedereen (!) toegankelijk zijn. Veiligheid en privacy binnen deze digitale middelen moeten geborgd zijn. Echter, voor mensen zonder digitale toegang en specifieke doelgroepen is maatwerk in dienstverlening gewenst. Maatwerk is meer dan alleen het bieden van openingstijden; wij vinden dat de gemeentelijke organisatie juist ook de samenleving ín moet gaan. Of dat nu is voor een gesprek over zorg, over een verbouwingsplan of voor een rijbewijs. Privacy voor iedereen is een wezenlijk randvoorwaarde die geborgd is in het beleid van de gemeente.

  6.3 Participatie

  De veel ervaren kloof tussen burger en gemeente vraagt om wederzijdse inspanningen. De gemeente moet zichtbaar en benaderbaar zijn. In de filosofie van de Omgevingswet staat het initiatief van de samenleving (een groep, een individu) centraal. Het is belangrijk dat de gemeente actief met de burger in contact is en initiatieven van inwoners faciliteert vanuit  de grondhouding ‘ja, mits’. Inwoner en bestuur moeten elkaar feilloos weten te vinden, zonder dat dit ellenlange processen oplevert. Het vraagt vooral om een nuchtere benadering: inwoners altijd betrekken; luisteren naar inwoners en inzichtelijk maken wat er met hun bijdrage is gedaan en ‘nee’ is ook een antwoord. De gemeente gaat altijd open en eerlijk met inwoners om.

  De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het algemeen belang. Handhaving gebeurt transparant, eerlijk en doortastend. Bestuurders en gemeentelijke medewerkers zijn integer, doen niet aan vriendjespolitiek, hebben oog voor kwetsbaren, wegen belangen op transparante wijze en zijn navolgbaar.

  Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is er de gelegenheid om regeldruk te verminderen. De ChristenUnie-SGP vindt dat daaraan gewerkt moet worden in de komende bestuursperiode. De belangen van onze inwoners en van de natuur en het landschap blijven centraal staan. Regels blijven nodig, maar laten we wel nuchter zijn en keuzes maken die er echt toe doen.

  6.4 Financiën

  Uitgangspunt voor het beheer van de financiën blijft dat de lopende uitgaven minimaal gedekt worden door de lopende inkomsten. Inzet van reserves moet zoveel mogelijk gericht zijn op investeringen die een blijvend effect voor de gemeente hebben en niet voor lopende uitgaven. Het hebben van reserves is geen doel op zich, maar wel een middel om tot een stabiele financiering van de gemeente te kunnen komen in tijden van zowel voorspoed als tegenspoed.

  De gemeente is voor haar financiële beleid sterk afhankelijk van de uitkering van het rijk. De relatief lage OZB in Nijkerk is prettig. Voor de ChristenUnie-SGP zijn niet alleen de financiën leidend, maar is de vraag naar het gewenste voorzieningenniveau in onze gemeente vooral van belang. Als we daar gezamenlijk keuzes in moeten maken die vragen om aanvullende financiering, zullen we ook de financiële consequenties daarvan niet uit de weg gaan.

  In de opbouw van de begroting en de jaarrekening streven we naar meer transparantie en inzicht in de maatschappelijke effecten van het handelen van de gemeente. We willen in deze financiële beleidsstukken meer zicht krijgen op de samenhang tussen financiën, welzijn en welvaart in onze gemeente. Aansluiting bij de Global Goals of Sustainable Development kan hierbij helpen.

  6.5 Gemeentelijke organisatie en huisvesting

  Een professionele en doelmatige ambtelijke organisatie is onontbeerlijk voor een goede functionerende gemeente. Dit geldt ook voor het bestuur. De huisvesting van de organisatie moet daarbij passen. Met de verhuizing naar een pand aan de Van ‘tHofstraat krijgt de gemeentelijke organisatie een passende huisvesting, ingericht op de actuele eisen qua duurzaamheid, dienstverlening, digitalisering en professionalisering. De hieraan verbonden kosten, vormen een blijvende investering in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. De huisvesting en dienstverlening van de gemeente is uitnodigend en inclusief van karakter; iedereen  voelt zich welkom.

  De gemeente Nijkerk groeit jaarlijks met enkele honderden inwoners. De vraag naar ruimte voor wonen, bedrijvigheid, mobiliteit en voorzieningen groeit mee. Daarnaast vragen diverse wettelijke ontwikkelingen (bijv. privacy, digitale veiligheid) om groeiende kwaliteiten in de gemeentelijke organisatie. Om dit alles te faciliteren is een organisatie nodig die mee groeit; beheren alleen volstaat momenteel niet. Wat dit betekent moet in de aankomende bestuursperiode inzichtelijk gemaakt worden en omgezet worden in verantwoorde keuzes.

  In het inkoopproces van de gemeente worden de principes van eerlijke handel gehanteerd. De gemeente moet voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam inkopen en prioriteit geven aan ondernemers die duurzaam willen handelen richting natuur en mens. Bij voorkeur wordt lokaal of regionaal ingekocht. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente bij het inkoopproces het principe van ‘social return’ moet toepassen. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een inclusieve samenleving. Dat draagt bij aan samenleven in vertrouwen.